เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร 28
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
 
                                                                  

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์  2830  ENGL2501, 3
L23
 ENED2401, 1
L23
 ENED2401, 2
L23
 
  2831  GESO1104, 1
L22
   GEIG1001, 2
L22
 
  2840  EDCH4902, 1
L23
    JPAN2401, 1
L22
 
  2841  MNGT4601, 1
L22
 MNGT4601, 2
L22
 GESO1102, 1
L22
 
  2851     GEHS1101, 2
L22
 GEHS1101, 3
L22
 
  2852     GEHS1101, 4
L22
 GESO1101, 1
L22
 
  2860  EDUC4801, 4
L23
 EDUC4801, 2
L23
 EDUC4801, 3
L23
 
  2861  GELE1002, 1
L22
 GELE1001, 1
L22
 GELE1001, 2
L22
 
  2862  GELT1001, 1
L22
 GELT1001, 2
L22
 GEHS1103, 1
L22
 
  2870(จีน)  THAI1103, 1
L13
 THAI1103, 2
L13
    
  2871  GEIG1002, 1
L22
  GEIG1002, 2
L22
 
  2872  GETL1101, 1
L22
 GETL1101, 2
L22
 GETL1101, 3
L22
 
อังคาร  2830 สอนชดเชย GETL1102 ก.103,

   ENGL3703, 1
L23
 
  2831 สอนชดเชย COMM3901 ก.101,

 GESO1103, 1
L22
    
  2840  CHIN1101, 1
L22
  EDMA4201, 1
L23
 
  2851  LAWS2501, 2
L22
 LAWS2501, 1
L22
    
  2852  GEHS1103, 2
L22
 GEHS1103, 3
L22
    
  2860  EDUC2201, 4
L23
  CHIN1101, 2
L22
 
  2861  GESO1104, 2
L22
 GELE1001, 3
L22
 GELE1001, 4
L22
 
  2862  GELT1001, 3
L22
 GELT1001, 4
L22
 GELE1002, 2
L22
 
  2870(จีน)   THAI2203, 2
L13
  THAI2203, 3
L13
  
  2871  GEIG1002, 3
L22
  GEIG1002, 4
L22
 
  2872  GEIG1001, 3
L22
  GEIG1001, 4
L22
 
พุธ  2830   CHIN4722, 1
L22
      
  2831  SPSS3305, 1
L22
      
  2840  ENGL3703, 5
L23
      
  2851   FINB2201, 1
L22
      
  2852  GEHS1103, 4
L22
       
  2860   GOHI3901, 1
L22
      
  2861  GELE1001, 5
L22
       
  2862  GELT1001, 6
L22
       
  2871  GESO1103, 2
L22
       
  2872   MNGT1102, 1
L22
      
พฤหัสบดี  2830  ENGL3703, 3
L23
  ENGL3703, 2
L23
 
  2831  GEIG1001, 5
L22
  GEIG1001, 6
L22
 
  2840  ENGL3702, 17
L22
 ENGL3702, 14
L22
    
  2851  GEIG1001, 7
L22
สอบ,

  
  2852  GELE1002, 3
L22
 GELT1001, 7
L22
    
  2860  THMU3505, 1
L22
   EDUC2201, 2
L23
 
  2861  GELE1001, 6
L22
 GESO1102, 2
L22
 GELE1001, 7
L22
 
  2862  LAWF2103, 1
L22
       
  2870(จีน)  THAI4102, 2
L13
  THAI4102, 3
L13
   
  2871  GEIG1002, 5
L22
  GEIG1002, 6
L22
 
  2872  GEIG1002, 7
L22
      
ศุกร์  2830 สอนชดเชย COMM3401 ก.101,

 ENGL3701, 33
L23
   
  2831  GEIG1001, 8
L22
  GESO1104, 3
L22
  
  2840  ENGL2502, 1
L23
  ENGL2502, 2
L23
   
  2841  GEHP1102, 3
L22
 GEHP1102, 4
L22
  
  2851  LAWS3406, 1
L22
   GESO1103, 3
L22
  
  2852  LAWF1101, 1
L22
 LAWF1301, 1
L22
 SOAN1371, 2
L22
  
  2860      JPAN3742, 1
L22
   
  2861  TRHM1201, 1
L22
  TRHM1201, 2
L22
   
  2862  GELE1002, 4
L22
 GELE1002, 5
L22
    
  2871  GEIG1002, 8
L22
  GELT1001, 8
L22
  
  2872  GETL1102, 3
L22
  GEHS1101, 5
L22
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก
L651 = ระดับทดสอบระบบบริการการศึกษา 4 ปี

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071