เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร 28
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
 
                                                                  

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์  2830  CHIN2201, 1
L23
   PSYC2101, 1
L22
 
  2831 สอนชดเชย COMM1105 ก.104,

   GETL1101, 3
L22
 
  2840  ENGL3703, 1
L23
      
  2841 สอบภาค ก.,

      
  2851  GESO1104, 1
L22
 THMU2106, 1
L22
 GEHS1103, 1
L22
 
  2852  GEHS1101, 1
L22
 GEHS1101, 2
L22
 GEHS1101, 3
L22
 
  2860  EAED3213, 2
L23
  นักศึกษานำเสนองาน,

  
  2861  GEIG1001, 1
L22
  GEIG1001, 2
L22
 
  2862  GETL1103, 1
L22
 HRDM1101, 1
L22
 HRDM1101, 2
L22
 
  2870(จีน)        THAI4102, 1
L13
 
  2871  GELE1002, 1
L22
 GELE1001, 1
L22
 GELE1001, 2
L22
 
  2872  GEIG1002, 1
L22
  GEIG1002, 2
L22
 
อังคาร  2830     CHIN2501, 1
L23
    
  2831  GEIG1001, 3
L22
      
  2840  EDUC4401, 1
L23
  EDUC4401, 2
L23
     
  2841 สอนชดเชย ENGL3604,

 GELE1002, 4
L22
    
  2851  GEHS1103, 2
L22
 GEHS1103, 3
L22
 GELE1002, 2
L22
 
  2852  GELT1001, 3
L22
 GELT1001, 4
L22
 GELT1001, 5
L22
 
  2860     MATH3303, 1
L23
 MATH3303, 2
L23
 
  2861  GEHS1102, 1
L22
 GEHS1102, 2
L22
 GEHS1102, 3
L22
 
  2862  GESO1104, 2
L22
 GESO1103, 1
L22
 MKRT3303, 2
L22
 
  2870(จีน)  THAI3304, 2
L13
       
  2871  MKRT3303, 1
L22
 GEHS1101, 5
L22
 GELE1001, 4
L22
 
  2872  GEIG1002, 3
L22
  GEIG1002, 4
L22
 
พุธ  2830  PSYC3204, 1
L22
       
  2831  CULS3106, 1
L22
กิจกรรมอบรม,

  
  2840  ENGL3703, 3
L23
      
  2841     จัดกิจกรรมกลุ่มวิชาชีพครู,

  
  2851  GEHS1103, 4
L22
       
  2852  GELT1001, 6
L22
       
  2860   PSYC2306, 2
L23
      
  2861  GEHS1102, 4
L22
       
  2862  GESO1103, 2
L22
       
  2870(จีน)  THAI3402, 2
L13
 THAI2103, 2
L13
    
  2872  GESO1101, 2
L22
       
พฤหัสบดี  2830  EDUC4802, 6
L23
 CHIN1301, 1
L23
 CHIN2601, 1
L23
 
  2840  EDUC4802, 1
L23
   PSYC1201, 1
L22
 
  2851  GEIG1001, 5
L22
  GEIG1001, 6
L22
 
  2852  GEIG1001, 7
L22
   LAWF1201, 1
L22
 
  2860     JPAN2402, 1
L22
    
  2861  GELE1002, 3
L22
 GELT1001, 7
L22
    
  2862  GELE1001, 6
L22
 GETL1103, 2
L22
 GELE1001, 7
L22
 
  2870(จีน)     THAI2105, 2
L13
 THAI2203, 1
L13
 
  2871  GEIG1002, 7
L22
   GESO1102, 2
L22
 
  2872  GEIG1002, 5
L22
  GEIG1002, 6
L22
 
ศุกร์  2830  ENGL3901, 2
L22
  ENGL3901, 1
L22
   
  2840  GOHI1205, 1
L22
  GOHI1203, 1
L22
   
  2851  PUBA1103, 2
L22
 PUBA1103, 1
L22
    
  2852  GETL1104, 1
L22
 GEHS1101, 4
L22
    
  2860  JPAN1501, 1
L22
  GOHI2104, 1
L22
   
  2861  GETL1102, 2
L22
 GELT1001, 8
L22
    
  2862  ENGL1102, 1
L22
  ENGL1102, 2
L22
   
  2870(จีน) สอนชดเชย THAI2105 ก.130,

 THAI3102, 4
L13
    
  2871 อบรม,

  
  2872  GEIG1002, 8
L22
  GESO1103, 3
L22
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071