เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร 26
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
 
                                                                                    

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์  26-1001        FOOD1302, 2
L22
      
  2633        CHEM2505, 1
L22
     
  2638       CHEM3401, 1
L22
     
  2648  PHYS1303, 1
L22
       PHYS1303, 2
L25
 
  2657    BIOL2107, 1
L22
   BIOL1104, 1
L25
 
  2672  PHYS1306, 1
L23
 PHYS1306, 2
L23
       
  2675(com)  APST3702, 2
L23
  APST3702, 1
L23
    
  2692  FOOD4901, 1
L22
   FOOD2101, 1
L22
  HOME2203, 1
L25
  
  2694/1  FOOD2601, 2
L22
 FOOD2601, 1
L22
    
  2694/2  FOOD2301, 1
L22
 FOOD2301, 2
L22
    
อังคาร  26-1001    FOOD2301, 2
L22
 FOOD3401, 1
L22
    FOOD2105, 2
L22
     
  2633  CHEM1104, 1
L23
 CHEM2505, 1
L22
       
  2643  GSCI2101, 1
L23
           
  2657  BIOL1101, 1
L22
        
  2672  PHYS1301, 1
L22
 PHYS1301, 2
L22
 PHYS1301, 3
L22
    
  2674     PHYS1307, 1
L23
 PHYS1307, 2
L23
    
  2692  FOOD2101, 1
L22
  FOOD2103, 1
L22
 HOME2203, 1
L25
 
  2694/1  FOOD2501, 1
L22
   FOOD3108, 1
L22
    
  HOME2401, 1
L22
           
  2694/2  FOOD1302, 1
L22
 FOOD1302, 2
L22
    
พุธ  2633   CHEM3705, 1
L22
         
  2638   CHEM1201, 1
L22
         
  2643  GSCI2101, 1
L23
          
  2672   PHYS1507, 2
L23
         
  2692  FOOD3401, 1
L22
         
  2694/1  FOOD1104, 1
L22
 FOOD1103, 1
L22
         
พฤหัสบดี  2633  CHEM2205, 1
L22
  CHEM2205, 1
L22
       
  2672  PHYS1507, 1
L23
          
  2692  FOOD2103, 2
L22
 FOOD2105, 2
L22
    
  2694/1  FOOD2105, 1
L22
  FOOD2601, 1
L22
      
  2694/2  FOOD3106, 1
L22
        
ศุกร์  2632       CHEM1201, 1
L22
     
  2633  CHEM1108, 1
L23
  CHEM1108, 2
L23
      
  2638       CHEM2507, 1
L23
      
  2648  PHYS1304, 1
L22
          
  2652  BIOL2301, 1
L22
 BIOL2302, 1
L22
         
  2672  PHYS1506, 2
L23
  PHYS1506, 1
L23
      
  2674  PHYS1301, 4
L22
  PHYS1301, 5
L22
      
  2692  FOOD3501, 1
L22
  FOOD2104, 1
L22
     
  2694/1     FOOD2104, 2
L22
     
อาทิตย์  2633  CHEM2604, 1
L25
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071