เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม แปรรูปอาหาร
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
 
                                                                  

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์  บรรยาย1  FDST3403, 1
L22
     FDST3901, 1
L22
 
  ป.กลาง     FDST3404, 1
L22
    
อังคาร  บรรยาย1  FDST3701, 1
L22
  FDST3204, 1
L22
    
  แปรรูป1        FDST3204, 1
L22
 
พุธ  บรรยาย1     FDST3101, 1
L22
      
  ป.จุลชีวะ  FDST2502, 1
L22
       
พฤหัสบดี  บรรยาย1  FDST3201, 1
L22
        
  ป.กลาง      FDST3602, 1
L22
   
  แปรรูป1     FDST3201, 1
L22
    
ศุกร์  บรรยาย1  FDST3206, 1
L22
        
  ป.คอม  AGSC3404, 1
L22
     
  แปรรูป1     FDST3206, 1
L22
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071