เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร 12
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
 
                                                                                          

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์  1212        CVIL1102, 1
L22
     
  1221  IPDC3108, 1
L22
      IPDC1301, 1
L25
 
  1223           IPDC3901, 1
L25
  
  1231  CVIL3303, 1
L22
   CVIL3310, 1
L22
      
  1233     IPDC4902, 1
L22
     
อังคาร  1212  CVIL3603, 1
L22
 CVIL3901, 1
L22
 CVIL1303, 1
L22
     
  1221       IPDC3602, 1
L22
 IPDC1202, 1
L25
 
  1223  IPDC3901, 1
L22
           
  1233      IPDC1602, 1
L22
      
พุธ  1212  ENGL3702, 21
L22
           
  1231  CVIL3513, 1
L22
           
  1233  IPDC2401, 1
L22
          
พฤหัสบดี  1212  CVIL2307, 1
L22
 CVIL3312, 1
L22
        
  1221  IPDC2103, 1
L22
     IPDC2501, 1
L25
  
  1223       IPDC1603, 1
L22
      
  1231  ENGL3702, 19
L22
           
  1233       IPDC2202, 1
L22
     
ศุกร์  1212  CVIL2403, 1
L22
 CVIL2404, 1
L22
 CVIL2205, 1
L22
      
  1221  IPDC3109, 1
L22
 IPDC2102, 1
L22
       
อาทิตย์  1212  CVTC2301, 1
L25
 CVTC2302, 1
L25
 CVTC2303, 1
L25
 CVTC2502, 1
L25
   
  1221  IPDC1602, 2
L25
 IPDC2401, 1
L25
        
  1233        IPDC1603, 2
L25
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071