เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร 11
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
 
                                                                                          

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์  1112     ENGL3702, 18
L22
 PTEC2205, 1
L22
 PTEC1101, 1
L25
  
  1113           PTEC4901, 2
L24
 
  1114     MATH1615, 1
L22
    PTEC2101, 2
L25
 
  1121           TECM4902, 1
L25
  
อังคาร  1112  PTEC3101, 1
L22
 PTEC3303, 1
L22
        
  1113           PTEC3303, 2
L24
  
  1114           TECM4902, 1
L25
  
พุธ  1112  PTEC2501, 1
L22
          
พฤหัสบดี  1112  PTEC2301, 1
L22
   PTEC3401, 1
L22
     
  1113           PTEC2204, 1
L25
  
  1114           ENGL3702, 23
L24
  
ศุกร์  1112  PTEC2101, 1
L22
  PTEC2203, 1
L22
      
  1113  PTEC4901, 1
L22
          
อาทิตย์  1112   PTEC2201, 1
L25
         
  1113        PTEC2301, 2
L25
     
  1114  PTEC2401, 1
L24
 PTEC3301, 1
L24
  PTEC1102, 1
L25
 PTEC1103, 1
L25
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071