เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร 9
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
 
                                                                                          

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์  924  BCOM4901, 1
L21
  BCOM4901, 2
L22
 BCOM2104, 2
L25
 
  925      สอนชดเชย BCOM4902 ก.101,

   BCOM1102, 7
L25
 
  926           COMP1208, 2
L25
 
  945_946(คอมฯ)           BCOM4901, 3
L25
 
  951  COMM3307, 1
L22
  COMM3307, 2
L22
 BCOM2202, 1
L25
  
  952  COMM1104, 3
L22
  COMM1105, 2
L22
 COMM1101, 1
L25
 
  953  COMM1105, 1
L22
  COMM2205, 1
L22
 HRDM4901, 1
L25
 
  954     COMM2104, 1
L22
 COMM2104, 2
L22
สอนชดเชย COMM2406 ก.201,

 
  STUDIO(นิเทศ)  COMM2404, 2
L22
      COMM2404, 2
L25
 
  ประชาธิบดี  COMM3402, 1
L22
  COMM2303, 1
L22
     
อังคาร  924  BCOM1102, 4
L22
  BCOM1102, 5
L22
     
  925 สอนชดเชย BCOM4902 ก.101,

       ITEC3307, 2
L25
 
  926  COMM2405, 2
L22
  COMM2405, 1
L22
     
  951  ENGL3701, 4
L22
    ENGL3701, 5
L22
 COMM3306, 1
L25
  
  952  ENGL3702, 1
L21
 FINB1101, 1
L22
 FINB1101, 2
L22
     
  953  COMM2306, 1
L22
 BCOM2202, 1
L22
     COMM2302, 1
L25
 
  954     ENGL3701, 18
L22
 ENGL3701, 19
L22
 COMM3310, 1
L25
 
  STUDIO(นิเทศ)  COMM3406, 1
L22
  COMM3406, 2
L22
 COMM3406, 2
L25
 
  ประชาธิบดี  COMM2203, 1
L22
  COMM2207, 1
L22
     
พุธ  924  ITEC3307, 1
L22
          
  925  BUSS4801, 1
L21
  สอนชดเชย BUSS3901 ก.101,

       
  926 สอนชดเชย BCOM2104 ก.101,

          
  945_946(คอมฯ)  COMP1208, 1
L22
          
  951     สอนชดเชย COMM3204 ก.101,

       
  952   ENGL3701, 20
L22
          
  953  COMM1105, 3
L22
          
  954  COMM2206, 1
L22
          
  STUDIO(นิเทศ)  COMM2404, 1
L22
          
  ประชาธิบดี  COMM2403, 1
L22
          
พฤหัสบดี  924  BCOM1102, 1
L22
  BCOM1102, 2
L22
 BCOM2501, 1
L25
 
  925  BCOM2104, 1
L22
  ECON3310, 1
L22
 BCOM1102, 6
L25
 
  926  BCOM4902, 1
L21
  BCOM4902, 1
L21
   ACCT3104, 1
L25
 
  945_946(คอมฯ)  COMP1208, 2
L22
       COMM1102, 1
L25
 
  951  COMM2305, 1
L22
  COMM3203, 1
L22
 COMM3304, 2
L25
 
  952  ENGL3702, 23
L22
   COMM1104, 5
L22
     
  953  BCOM1101, 1
L22
 BCOM1101, 2
L22
 HRDM2103, 1
L22
     
  954  COMM1103, 1
L22
  COMM1103, 2
L22
     
  STUDIO(นิเทศ)  COMM2406, 2
L22
  COMM2407, 1
L22
 COMM2406, 2
L25
 
  ประชาธิบดี  COMM3304, 1
L22
  COMM2204, 1
L22
     
ศุกร์  924  BCOM1102, 3
L22
 COMM3408, 1
L22
      
  925  BCOM2301, 1
L22
  ENGL3702, 2
L21
      
  926  ITEC4403, 1
L21
 BUSS3901, 1
L22
       
  951  COMM2406, 1
L22
 สอนชดเชย COMM2406 ก.101,

     
  952  ENGL3701, 21
L22
  ENGL3701, 22
L22
       
  953  ACCT3901, 1
L22
  ACCT3901, 2
L22
       
  954  COMM1103, 3
L22
          
  STUDIO(นิเทศ)  COMM2407, 2
L22
          
  ประชาธิบดี  COMM2304, 1
L22
 COMM1104, 2
L22
      
อาทิตย์  921     MNGT3101, 1
L25
        
  953  HRDM2101, 1
L25
   สอนชดเชย HRDM3102 ก.201,

     
  STUDIO(นิเทศ)    COMM2406, 1
L25
        
  ประชาธิบดี    COMM2104, 4
L25
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071