เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร 6
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
 
                                                                                          

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์  621        ENVI4902, 1
L22
      
  623        MATH1102, 1
L22
     
  631           MATH3403, 1
L25
 
           MATH4902, 1
L25
  
           MATH3402, 1
L25
  
  644  ELCI3901, 1
L22
   ELCI3504, 1
L22
     
อังคาร  621     ENVI3302, 1
L22
         
  623       ENVI4901, 1
L22
     
  631  MATH3402, 1
L23
       MATH4902, 1
L25
  
  644  ELCI3503, 1
L22
          
พุธ  621  ENVI3302, 1
L22
           
  623   ENVI3202, 1
L22
           
  644  ELEC3501, 1
L22
          
พฤหัสบดี  621  ENVI3201, 1
L22
  ENVI3201, 1
L22
        
  623  ENVI1201, 1
L22
  ENVI1201, 1
L22
        
  631      MATH2501, 1
L23
       
  632     MATH3401, 1
L22
        
ศุกร์  621  ENVI3202, 1
L22
  ENVI4902, 1
L22
      
  623  ENVI4701, 1
L22
          
อาทิตย์  612  GEHP1102, 4
L25
          
  631     MATH3301, 1
L25
 MATH1201, 1
L25
 MATH4901, 1
L25
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071