เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคารมานิจชุมสาย
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
 
                                                                                          

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์  BASS           WTMU3406, 1
L25
 
  DRUMS           WTMU3414, 1
L25
 
  MUSIC2  WTMU2702, 1
L22
 WTMU2703, 1
L22
 WTMU2703, 2
L22
     
  MUSIC3  WTMU1102, 1
L22
  WTMU1102, 2
L22
     
  MUSIC4  WTMU2504, 1
L22
  WTMU3104, 1
L22
         
  REHEARS1    WTMU3502, 1
L22
          
  VOICE   WTMU3505, 1
L22
    WTMU3424, 1
L22
     
  ทางเดิน 2  WTMU3422, 1
L22
   WTMU3422, 4
L22
      
  นาฏ 1       DRAM1203, 1
L22
     
  นาฏ 2       DRAM1204, 1
L22
     
  นาฏ 3  DRAM3603, 1
L22
  DRAM3602, 1
L22
     
อังคาร  COM_MUSIC  WTMU1302, 1
L22
          
  GUITAR  WTMU1408, 2
L22
           
  MUSIC2  WTMU3105, 1
L22
 WTMU2104, 1
L22
 WTMU3107, 1
L22
 WTMU2703, 2
L25
  
  MUSIC3       WTMU2505, 1
L22
 WTMU2505, 2
L22
 WTMU3901, 2
L25
  
  MUSIC4     WTMU2104, 2
L22
     WTMU2504, 1
L25
   
  REHEARS2   WTMU2502, 1
L22
           
  VOICE     WTMU3505, 2
L22
         
  ทางเดิน 2  WTMU3422, 2
L22
           
  ทางเดิน1  WTMU3422, 5
L22
           
  นาฏ 1  DRAM2207, 1
L22
          
  นาฏ 2  DRAM2208, 1
L22
  DRAM3601, 1
L22
     
พุธ  MUSIC2  ENGL3702, 13
L22
           
  MUSIC3    WTMU3204, 1
L22
          
  REHEARS1  WTMU1502, 1
L22
 WTMU1502, 2
L22
          
  ทางเดิน1  WTMU2704, 1
L22
           
  นาฏ 1  DRAM1502, 1
L22
          
  นาฏ 2  DRAM3702, 1
L22
          
พฤหัสบดี  COM_MUSIC  WTMU2305, 1
L22
   WTMU2305, 2
L22
  WTMU2307, 2
L25
  
  DRUMS           WTMU2414, 2
L25
  
  GUITAR           WTMU2408, 2
L25
  
  MUSIC1  WTMU1202, 1
L22
 WTMU1202, 2
L22
    WTMU1102, 2
L25
 
  MUSIC2  WTMU3901, 1
L22
   WTMU3313, 1
L22
 WTMU2404, 2
L25
  
  MUSIC3   WTMU2103, 2
L22
  WTMU2103, 1
L22
    WTMU3105, 2
L25
  
  MUSIC4           WTMU3310, 2
L25
  
  VOICE           WTMU2412, 2
L25
  
  ทางเดิน 2       WTMU3422, 3
L22
  WTMU2410, 2
L25
  
  ทางเดิน 3  WTMU4904, 1
L22
        
  นาฏ 1  DRAM2203, 1
L22
  DRAM2502, 1
L22
     
  นาฏ 2  DRAM2204, 1
L22
  DRAM1602, 1
L22
     
ศุกร์  BASS  WTMU2406, 1
L22
   WTMU1406, 1
L22
      
  COM_MUSIC  WTMU1302, 2
L22
  WTMU2307, 1
L22
      
  DRUMS  WTMU2414, 1
L22
   WTMU1414, 1
L22
      
  GUITAR  WTMU2408, 1
L22
   WTMU1408, 1
L22
      
  MUSIC1  WTMU3503, 1
L22
           
  MUSIC2   WTMU2702, 2
L22
 WTMU3106, 1
L22
 WTMU3110, 1
L22
      
  MUSIC3  WTMU2404, 1
L22
   WTMU1404, 1
L22
      
  MUSIC4  WTMU3310, 1
L22
           
  VOICE  WTMU2412, 1
L22
   WTMU1412, 1
L22
      
  WIND  WTMU2402, 1
L22
   WTMU1402, 1
L22
      
  ทางเดิน 2  WTMU2410, 1
L22
   WTMU1410, 1
L22
      
  นาฏ 1  DRAM1101, 1
L22
 DRAM2101, 1
L22
      
  นาฏ 3  DRAM3203, 1
L22
          
อาทิตย์  BASS           WTMU1406, 2
L25
  
  COM_MUSIC    WTMU2305, 2
L25
 WTMU1302, 2
L25
 WTMU3313, 2
L25
 
  DRUMS           WTMU1414, 2
L25
  
  GUITAR           WTMU1408, 2
L25
  
  MUSIC1    WTMU3110, 2
L25
  WTMU3107, 2
L25
  WTMU3503, 2
L25
 
  REHEARS1  WTMU2502, 2
L25
  WTMU1502, 2
L25
         
  VOICE  WTMU3505, 3
L25
    WTMU2505, 2
L25
 WTMU2103, 2
L25
 WTMU1412, 2
L25
  
  WIND           WTMU1402, 2
L25
  
  ทางเดิน 2           WTMU1410, 2
L25
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071