เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร 3
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
 
                                                                                    

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์  321/1(ห้องพักอ.)    LAWP4801, 1
L22
      LAWP2103, 1
L25
 
           LAWP3301, 2
L25
 
           LAWF2104, 1
L25
 
           LAWS2501, 5
L25
 
           LAWP2501, 1
L25
 
  325(Thai)           THAI2305, 1
L25
 
  333(ห้องสมุดEng)           BENG1102, 1
L25
 
  335(ห้องพักEngl)           ENGL3771, 1
L25
 
อังคาร  321(คอม)  LBIS2207, 1
L22
  LBIS3305, 1
L22
    
  321/1(ห้องพักอ.)           LAWP3102, 1
L25
 
           LAWP3401, 2
L25
 
           LAWF3101, 1
L25
 
  331(Engl)           BENG1721, 1
L25
 
  333(ห้องสมุดEng)           BENG1101, 1
L25
 
  335(ห้องพักEngl)           ENGL4772, 1
L25
 
พุธ  335(ห้องพักEngl) สอนชดเชย ENGL2403 ก.101,

          
พฤหัสบดี  321(คอม)  LBIS2505, 1
L22
 LBIS3403, 1
L22
       
  321/1(ห้องพักอ.)           LAWP3404, 1
L25
 
  333(ห้องสมุดEng)           BENG1722, 1
L25
 
ศุกร์  321(คอม)  LBIS2506, 1
L22
          
อาทิตย์  321/1(ห้องพักอ.)  LAWP2106, 1
L25
 LAWS2108, 1
L25
 LAWP2102, 1
L25
    
  LAWP3405, 2
L25
 LAWP2301, 1
L25
  LAWP3403, 2
L25
   
  LAWP1301, 1
L25
        LAWP2104, 1
L25
  
  LAWP3701, 1
L25
          
  333(ห้องสมุดEng) สอนชดเชย ENGL2702 ก.201,

       BENG1101, 2
L25
 
  335(ห้องพักEngl)  ENGL2103, 1
L25
 ENGL1202, 1
L25
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071