เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม จันทรา-กาญจนาภิเษก
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
 
                                                            

Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จันทร์
 
 
-
 
          
อังคาร  15-0707 (ชั้น 7) โครงการพัฒนาทักษะสมรรถนะผู้เรียน,

 
พุธ  15-0707 (ชั้น 7) โครงการพัฒนาทักษะสมรรถนะผู้เรียน,

 
พฤหัสบดี  15-0707 (ชั้น 7) โครงการพัฒนาทักษะสมรรถนะผู้เรียน,

 
ศุกร์  15-0707 (ชั้น 7) โครงการพัฒนาทักษะสมรรถนะผู้เรียน,

 
เสาร์  15-1305 (ชั้น13)  GSDT5208, 3
L31
  GSDT5206, 3
L31
  
  15-1307 (ชั้น13)  GSDT5206, 2
L31
  GSDT5207, 2
L31
   
  15-1308 (ชั้น13)   GSDT5207, 1
L31
  GSDT5208, 1
L31
  
อาทิตย์  15-1305 (ชั้น13)   GSDT5207, 3
L31
      
  15-1307 (ชั้น13)  GSDT5208, 2
L31
      
  15-1308 (ชั้น13)  GSDT5206, 1
L31
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071