เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม-สหะพาณิชย์ สหพานิชย์
ห้อง
คุณลักษณะ
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
                                                                                    
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์ GEHS1101, 2

(08:30-09:30)
 MNGT3402, 3

(09:40-11:40)
  GELE1001, 1

(13:00-14:30)
   GEHS1101, 1

(17:30-18:30)
 GESO1104, 1

(18:40-19:40)
  
 GEHS1101, 1

(08:30-09:30)
 MULT1105, 1

(09:40-11:10)
  GELE1001, 5

(13:00-14:30)
   GEHS1102, 1

(17:30-18:30)
   
 GEHS1101, 3

(08:30-09:30)
 MULT1105, 2

(09:40-11:10)
  GELE1001, 6

(13:00-14:30)
       
 GEHS1101, 4

(08:30-09:30)
 PHED1205, 1

(09:40-10:40)
   GELE1001, 2

(13:00-14:30)
       
 GEHS1102, 2

(08:30-09:30)
 PHED1205, 2

(09:40-10:40)
   GELE1001, 3

(13:00-14:30)
       
 GEHS1102, 3

(08:30-09:30)
 PHED2302, 1

(09:40-10:40)
   GELE1001, 4

(13:00-14:30)
       
 GEHS1102, 1

(08:30-09:30)
 PHED2302, 2

(09:40-10:40)
    FOOD3112, 2

(14:10-15:40)
      
  PHED4101, 1

(09:40-11:10)
   FOOD3112, 1

(14:10-15:40)
      
  PHED4101, 2

(09:40-11:10)
    ITEC2401, 1

(14:40-16:10)
     
  PHYS1301, 1

(09:40-11:10)
    ITEC2401, 2

(14:40-16:10)
     
  PHYS1301, 2

(09:40-11:10)
    MULT2303, 1

(14:40-16:10)
     
  PHYS1301, 3

(09:40-11:10)
    MULT2303, 2

(14:40-16:10)
     
  PHYS1301, 4

(09:40-11:10)
    PHED1112, 1

(14:40-16:10)
     
  BCOM1101, 1

(09:40-11:40)
   PHED1112, 2

(14:40-16:10)
     
  BCOM1101, 2

(09:40-11:40)
   PHED3302, 1

(14:40-15:40)
      
  COMM2303, 1

(09:40-11:10)
    PHED3302, 2

(14:40-15:40)
      
  COMM2303, 2

(09:40-11:10)
    SPSS2504, 1

(14:40-15:40)
      
  EAED1103, 1

(09:40-11:40)
   SPSS2504, 2

(14:40-15:40)
      
  EAED1103, 2

(09:40-11:40)
   WTMU2305, 1

(14:40-15:40)
      
  EAED2203, 1

(09:40-11:10)
    WTMU2305, 2

(14:40-15:40)
      
  EAED2203, 2

(09:40-11:10)
    ARTD1103, 1

(14:40-16:10)
     
  EAED4215, 1

(09:40-11:40)
   ARTD1103, 2

(14:40-16:10)
     
  EAED4215, 2

(09:40-11:40)
   ARTD4901, 1

(14:40-16:10)
     
  EDUC3401, 1

(09:40-11:40)
   ARTD4901, 2

(14:40-16:10)
     
  EDUC3401, 2

(09:40-11:40)
   BCOM1102, 1

(14:40-16:10)
     
  EDUC4401, 1

(09:40-11:10)
    BCOM1102, 2

(14:40-16:10)
     
  EDUC4401, 2

(09:40-11:10)
    BCOM1102, 3

(14:40-16:10)
     
  FINB1101, 1

(09:40-11:40)
   BCOM1102, 4

(14:40-16:10)
     
  FINB1101, 2

(09:40-11:40)
   BCOM1102, 5

(14:40-16:10)
     
  FINB1101, 3

(09:40-11:40)
   BCOM1102, 6

(14:40-16:10)
     
  FINB2201, 1

(09:40-11:40)
   COMM1103, 1

(14:40-16:10)
     
  FINB2201, 2

(09:40-11:40)
   COMM1103, 2

(14:40-16:10)
     
  FINB2201, 3

(09:40-11:40)
   COMM1103, 3

(14:40-16:10)
     
  MNGT3402, 2

(09:40-11:40)
   COMM1103, 4

(14:40-16:10)
     
  MNGT3402, 1

(09:40-11:40)
   COMM1103, 5

(14:40-16:10)
     
  MNGT3104, 2

(09:40-11:40)
   COMM3308, 1

(14:40-16:10)
     
  MNGT3104, 1

(09:40-11:40)
   COMM3308, 2

(14:40-16:10)
     
  MATH1401, 2

(09:40-11:40)
   EDMA4202, 1

(14:40-16:10)
     
  MATH1401, 1

(09:40-11:40)
   EDMA4202, 2

(14:40-16:10)
     
  LAWS3609, 1

(09:40-11:40)
   EDUC2201, 1

(14:40-16:10)
     
  LAWS3609, 2

(09:40-11:40)
   EDUC2201, 2

(14:40-16:10)
     
   WTMU2703, 1

(10:50-11:50)
   EDUC2201, 3

(14:40-16:10)
     
   WTMU2703, 2

(10:50-11:50)
   EDUC2201, 4

(14:40-16:10)
     
       EDUC2201, 5

(14:40-16:10)
     
       ITEC2301, 1

(14:40-16:10)
     
       ITEC2301, 2

(14:40-16:10)
     
อังคาร PUBA1201, 2

(08:30-10:30)
   BCOM4901, 1

(13:00-14:30)
   GEHP1101, 1

(17:30-18:30)
 GELT1001, 1

(18:40-20:10)
 
 PUBA1201, 3

(08:30-10:30)
   BCOM4901, 2

(13:00-14:30)
   GEHP1102, 1

(17:30-18:30)
   
 ACCT3104, 1

(08:30-10:00)
   BCOM4901, 2

(13:00-14:30)
   GESO1101, 1

(17:30-18:30)
   
 ACCT3104, 2

(08:30-10:00)
   COMM2406, 1

(13:00-14:30)
   GEHS1103, 1

(17:30-18:30)
   
 COMM2405, 2

(08:30-10:00)
   COMM2406, 2

(13:00-14:30)
       
 COMM2405, 4

(08:30-10:00)
   COMM2406, 3

(13:00-14:30)
       
 COMM2405, 5

(08:30-10:00)
   EAED1502, 1

(13:00-14:30)
       
 COMM2405, 6

(08:30-10:00)
   EAED1502, 2

(13:00-14:30)
       
 COMM3306, 1

(08:30-10:30)
   GEHS1103, 1

(13:00-14:00)
       
 COMM3306, 2

(08:30-10:30)
   GEHS1103, 2

(13:00-14:00)
       
 EDTE2103, 1

(08:30-10:00)
   GEHS1103, 3

(13:00-14:00)
       
 EDTE2103, 2

(08:30-10:00)
   GEHS1103, 4

(13:00-14:00)
       
 EDUC4802, 1

(08:30-10:00)
   GOHI1202, 1

(13:00-15:00)
      
 EDUC4802, 2

(08:30-10:00)
   GOHI1202, 2

(13:00-15:00)
      
 EDUC4802, 3

(08:30-10:00)
   MKRT2102, 1

(13:00-15:00)
      
 EDUC4802, 4

(08:30-10:00)
   MKRT2102, 2

(13:00-15:00)
      
 EDUC4802, 5

(08:30-10:00)
   MKRT3201, 1

(13:00-15:00)
      
 EDUC4802, 6

(08:30-10:00)
   MKRT3201, 2

(13:00-15:00)
      
 EDUC4802, 7

(08:30-10:00)
   MNGT3109, 1

(13:00-15:00)
      
 EDUC4802, 8

(08:30-10:00)
   ARTD1107, 2

(13:00-14:30)
       
 EDUC4802, 9

(08:30-10:00)
   ARTD1107, 1

(13:00-14:30)
       
 ENGL1302, 1

(08:30-10:30)
   ACCT2202, 2

(13:00-15:00)
      
 ENGL1302, 2

(08:30-10:30)
   ACCT2202, 1

(13:00-15:00)
      
 ENGL1302, 4

(08:30-10:30)
   MNGT3109, 2

(13:00-15:00)
      
 ENGL2602, 1

(08:30-10:30)
   WTMU1202, 1

(13:00-15:00)
      
 ENGL2602, 2

(08:30-10:30)
   WTMU1202, 2

(13:00-15:00)
      
 GEHS1001, 1

(08:30-09:30)
     COMM2104, 1

(14:10-16:10)
     
 GELT1001, 1

(08:30-10:00)
     COMM2104, 2

(14:10-16:10)
     
 GELT1001, 2

(08:30-10:00)
     COMM2104, 3

(14:10-16:10)
     
 GELT1001, 3

(08:30-10:00)
     COMM2104, 4

(14:10-16:10)
     
 GELT1001, 4

(08:30-10:00)
     COMM2104, 5

(14:10-16:10)
     
 GELT1001, 5

(08:30-10:00)
     COMM3309, 1

(14:10-16:10)
     
 GELT1001, 6

(08:30-10:00)
     COMM3309, 2

(14:10-16:10)
     
 POLS3901, 1

(08:30-10:30)
    COMP2303, 1

(14:10-15:40)
      
 POLS3901, 2

(08:30-10:30)
    COMP2303, 2

(14:10-15:40)
      
 PUBA1201, 1

(08:30-10:30)
    ECON3305, 1

(14:10-16:10)
     
   GESO1102, 1

(10:10-11:10)
   ECON3305, 2

(14:10-16:10)
     
   GESO1104, 2

(10:10-11:10)
   ECON3305, 3

(14:10-16:10)
     
   GESO1104, 1

(10:10-11:10)
   EDUC3601, 1

(14:10-15:40)
      
   GESO1103, 2

(10:10-11:10)
   EDUC3601, 2

(14:10-15:40)
      
   GESO1103, 1

(10:10-11:10)
   EDUC4101, 1

(14:10-16:10)
     
   GESO1102, 2

(10:10-11:10)
   EDUC4101, 2

(14:10-16:10)
     
       EDUC4101, 3

(14:10-16:10)
     
       ENGL2402, 1

(14:10-16:10)
     
       ENGL2402, 2

(14:10-16:10)
     
       ENGL3701, 1

(14:10-16:10)
     
       ENGL3701, 10

(14:10-16:10)
     
       ENGL3701, 11

(14:10-16:10)
     
       ENGL3701, 12

(14:10-16:10)
     
       ENGL3701, 2

(14:10-16:10)
     
       ENGL3701, 3

(14:10-16:10)
     
       ENGL3701, 4

(14:10-16:10)
     
       ENGL3701, 5

(14:10-16:10)
     
       ENGL3701, 6

(14:10-16:10)
     
       ENGL3701, 7

(14:10-16:10)
     
       ENGL3701, 8

(14:10-16:10)
     
       ENGL3701, 9

(14:10-16:10)
     
       ENGL3702, 1

(14:10-16:10)
     
       ENGL3702, 2

(14:10-16:10)
     
       ENGL3702, 3

(14:10-16:10)
     
       ENGL3702, 4

(14:10-16:10)
     
       ENGL3702, 5

(14:10-16:10)
     
       ENGL3702, 6

(14:10-16:10)
     
       MATH2501, 1

(14:10-16:10)
     
       MATH2501, 2

(14:10-16:10)
     
       MATH3303, 1

(14:10-16:10)
     
       MATH3303, 2

(14:10-16:10)
     
       MKRT1101, 1

(14:10-16:10)
     
       MKRT1101, 2

(14:10-16:10)
     
       MKRT1101, 3

(14:10-16:10)
     
       MKRT1101, 4

(14:10-16:10)
     
       MULT2401, 1

(14:10-15:40)
      
       MULT2401, 2

(14:10-15:40)
      
       MULT2501, 1

(14:10-15:40)
      
       MULT2501, 2

(14:10-15:40)
      
       PHED1202, 1

(14:10-15:10)
      
       PHED1202, 2

(14:10-15:10)
      
       PHED2207, 1

(14:10-15:10)
      
       PHED2207, 2

(14:10-15:10)
      
       PHED3301, 1

(14:10-15:10)
      
       PHED3301, 2

(14:10-15:10)
      
       POLS3304, 1

(14:10-16:10)
     
       POLS3304, 2

(14:10-16:10)
     
       PUBA1104, 1

(14:10-16:10)
     
       PUBA1104, 2

(14:10-16:10)
     
       PUBA1104, 3

(14:10-16:10)
     
       SPSS1104, 1

(14:10-15:40)
      
       SPSS1104, 2

(14:10-15:40)
      
       SPSS1104, 3

(14:10-15:40)
      
       WTMU1302, 1

(14:10-15:40)
      
       WTMU1302, 2

(14:10-15:40)
      
พุธ MNGT3111, 1

(08:30-10:30)
 SPSS2503, 1

(10:40-11:40)
  ACCT1103, 1

(13:00-15:00)
   GETL1101, 1

(17:30-18:30)
   
 GEIG1001, 8

(08:30-09:30)
  SPSS1102, 3

(10:40-11:40)
  ACCT1103, 2

(13:00-15:00)
   GESC1101, 1

(17:30-18:30)
   
 PSYC2304, 1

(08:30-10:00)
 SPSS1102, 2

(10:40-11:40)
  ACCT1103, 3

(13:00-15:00)
   GELE1001, 1

(17:30-19:00)
  
 PSYC2304, 2

(08:30-10:00)
 SPSS1102, 1

(10:40-11:40)
  COMM2308, 1

(13:00-15:00)
   GETL1101, 2

(17:30-18:30)
   
 ACCT3103, 1

(08:30-10:30)
 PHED4303, 2

(10:40-11:40)
  COMM2308, 2

(13:00-15:00)
      
 ACCT3103, 2

(08:30-10:30)
 PHED4303, 1

(10:40-11:40)
  COMM3102, 1

(13:00-14:30)
       
 COMM2407, 1

(08:30-10:00)
 SPSS2503, 2

(10:40-11:40)
  PHED4201, 2

(13:00-14:00)
       
 COMM2407, 2

(08:30-10:00)
   PHED4201, 1

(13:00-14:00)
       
 COMM2407, 3

(08:30-10:00)
   GETL1104, 1

(13:00-14:00)
       
 EAED1201, 1

(08:30-10:30)
   GETL1103, 2

(13:00-14:00)
       
 EAED1201, 2

(08:30-10:30)
   GETL1103, 1

(13:00-14:00)
       
 EDUC2301, 1

(08:30-10:30)
   COMM3102, 2

(13:00-14:30)
       
 EDUC2301, 2

(08:30-10:30)
   EAED3302, 1

(13:00-15:00)
      
 GEIG1001, 1

(08:30-09:30)
    EAED3302, 2

(13:00-15:00)
      
 GEIG1001, 2

(08:30-09:30)
     COMM3310, 2

(14:10-16:10)
     
 GEIG1001, 3

(08:30-09:30)
     COMP2207, 1

(14:10-15:40)
      
 GEIG1001, 4

(08:30-09:30)
     COMP2207, 2

(14:10-15:40)
      
 GEIG1001, 5

(08:30-09:30)
     EDUC1101, 1

(14:10-15:40)
      
 GEIG1001, 6

(08:30-09:30)
     EDUC1101, 2

(14:10-15:40)
      
 GEIG1001, 7

(08:30-09:30)
     EDUC1101, 3

(14:10-15:40)
      
 MNGT3111, 2

(08:30-10:30)
    EDUC1101, 4

(14:10-15:40)
      
  GESC1103, 2

(09:40-10:40)
    EDUC3901, 1

(14:10-16:10)
     
  GESC1103, 1

(09:40-10:40)
    EDUC3901, 2

(14:10-16:10)
     
       EDUC3901, 3

(14:10-16:10)
     
       EDUC3901, 4

(14:10-16:10)
     
       ENGL1102, 1

(14:10-16:10)
     
       ENGL1102, 2

(14:10-16:10)
     
       ENGL2701, 1

(14:10-16:10)
     
       ENGL2701, 2

(14:10-16:10)
     
       HRDM1101, 1

(14:10-16:10)
     
       HRDM1101, 2

(14:10-16:10)
     
       HRDM1101, 3

(14:10-16:10)
     
       LAWS2511, 1

(14:10-16:10)
     
       LAWS2511, 2

(14:10-16:10)
     
       MNGT4104, 1

(14:10-16:10)
     
       MNGT4104, 2

(14:10-16:10)
     
       MNGT4104, 3

(14:10-16:10)
     
       MULT1103, 1

(14:10-15:40)
      
       MULT1103, 2

(14:10-15:40)
      
       MULT3302, 1

(14:10-15:40)
      
       MULT3302, 2

(14:10-15:40)
      
       PHED4305, 1

(14:10-15:10)
      
       PHED4305, 2

(14:10-15:10)
      
       POLS3305, 1

(14:10-16:10)
     
       POLS3305, 2

(14:10-16:10)
     
       PSYC2306, 1

(14:10-16:10)
     
       PSYC2306, 2

(14:10-16:10)
     
       PUBA1103, 1

(14:10-16:10)
     
       PUBA1103, 2

(14:10-16:10)
     
       PUBA1103, 3

(14:10-16:10)
     
       TRHM2103, 1

(14:10-16:10)
     
       TRHM2103, 2

(14:10-16:10)
     
       TRHM2202, 1

(14:10-16:10)
     
       TRHM2202, 2

(14:10-16:10)
     
       ACCT1102, 1

(14:10-16:10)
     
       ACCT1102, 2

(14:10-16:10)
     
       APST2202, 1

(14:10-16:10)
     
       APST2202, 2

(14:10-16:10)
     
       APST3702, 1

(14:10-15:40)
      
       APST3702, 2

(14:10-15:40)
      
       ARTD1105, 1

(14:10-15:40)
      
       ARTD1105, 2

(14:10-15:40)
      
       BCOM3901, 1

(14:10-16:10)
     
       BCOM3901, 2

(14:10-16:10)
     
       COMM1105, 1

(14:10-15:40)
      
       COMM1105, 2

(14:10-15:40)
      
       COMM1105, 3

(14:10-15:40)
      
       COMM1105, 4

(14:10-15:40)
      
       COMM1105, 5

(14:10-15:40)
      
       COMM2304, 1

(14:10-15:40)
      
       COMM2304, 2

(14:10-15:40)
      
       COMM2403, 1

(14:10-15:40)
      
       COMM2403, 3

(14:10-15:40)
      
       COMM3310, 1

(14:10-16:10)
     
พฤหัสบดี POLS3306, 1

(08:30-10:30)
   COMM3304, 1

(13:00-14:30)
   ACCT3201, 2

(17:30-19:30)
  
 POLS3306, 2

(08:30-10:30)
   COMM2305, 2

(13:00-14:30)
   ACCT3201, 3

(17:30-19:30)
  
 MNGT2105, 2

(08:30-10:30)
   MKRT1102, 2

(13:00-15:00)
   BCOM1102, 4

(17:30-19:00)
  
 MNGT2105, 1

(08:30-10:30)
   MKRT1102, 1

(13:00-15:00)
   BCOM1102, 5

(17:30-19:00)
  
 MNGT2104, 2

(08:30-10:30)
   MNGT2402, 2

(13:00-15:00)
   ENGL3701, 10

(17:30-19:30)
  
 MNGT2104, 1

(08:30-10:30)
   ITEC3103, 2

(13:00-14:30)
   ENGL3702, 8

(17:30-19:30)
  
 MATH3401, 2

(08:30-10:30)
   WTMU1102, 2

(13:00-14:30)
   ENGL3701, 12

(17:30-19:30)
  
 MATH3401, 1

(08:30-10:30)
   WTMU1102, 1

(13:00-14:30)
   ENGL3701, 13

(17:30-19:30)
  
 ENGL1202, 4

(08:30-10:30)
   ITEC3103, 1

(13:00-14:30)
   ENGL3701, 14

(17:30-19:30)
  
 ENGL1202, 2

(08:30-10:30)
   ITEC2601, 2

(13:00-14:30)
   ENGL3701, 15

(17:30-19:30)
  
 ENGL1202, 1

(08:30-10:30)
   ITEC2601, 1

(13:00-14:30)
   ENGL3702, 7

(17:30-19:30)
  
 COMM2404, 3

(08:30-10:00)
   FOOD2110, 2

(13:00-14:30)
   ENGL3701, 11

(17:30-19:30)
  
 COMM2404, 2

(08:30-10:00)
   FOOD2110, 1

(13:00-14:30)
       
 COMM2404, 1

(08:30-10:00)
   POLS3324, 2

(13:00-15:00)
      
 BCOM4705, 2

(08:30-10:00)
   POLS3324, 1

(13:00-15:00)
      
 BCOM4705, 1

(08:30-10:00)
   COMM3304, 2

(13:00-14:30)
       
 ACCT4101, 2

(08:30-10:30)
   EAED2204, 1

(13:00-14:30)
       
 ACCT4101, 1

(08:30-10:30)
   ENGL2502, 2

(13:00-15:00)
      
 ACCT2102, 2

(08:30-10:30)
   ENGL2502, 1

(13:00-15:00)
      
 ACCT2102, 1

(08:30-10:30)
   MNGT2402, 1

(13:00-15:00)
      
 TRHM3111, 2

(08:30-10:30)
   MNGT2301, 2

(13:00-15:00)
      
 TRHM3111, 1

(08:30-10:30)
   MNGT2301, 1

(13:00-15:00)
      
 PUBA1202, 3

(08:30-10:30)
   EAED2204, 2

(13:00-14:30)
 PHED1201, 1

(14:40-15:40)
      
 PUBA1202, 2

(08:30-10:30)
   COMM2305, 1

(13:00-14:30)
 PHED1201, 2

(14:40-15:40)
      
 PUBA1202, 1

(08:30-10:30)
     PHED3303, 1

(14:40-15:40)
      
  EAED2212, 1

(09:40-10:40)
    PHED3303, 2

(14:40-15:40)
      
  PHED3203, 3

(09:40-10:40)
    PHED3310, 1

(14:40-16:10)
     
  PHED3203, 4

(09:40-10:40)
    PHED3310, 2

(14:40-16:10)
     
  PHED3203, 1

(09:40-10:40)
           
  PHED3203, 5

(09:40-10:40)
           
  EAED2212, 2

(09:40-10:40)
           
  PHED3203, 2

(09:40-10:40)
           
  PHED3203, 6

(09:40-10:40)
           
ศุกร์ GESO1001, 1

(08:30-09:30)
 FOOD1302, 1

(09:40-11:10)
  GESC1104, 2

(13:00-14:00)
 GESC1102, 1

(14:10-15:10)
      
 GESO1101, 1

(08:30-09:30)
 FOOD1302, 2

(09:40-11:10)
  GEIG1002, 1

(13:00-14:00)
 GESC1106, 2

(14:10-15:40)
      
 GESO1101, 2

(08:30-09:30)
 GELE1002, 1

(09:40-11:10)
  GEIG1002, 10

(13:00-14:00)
 GESC1105, 1

(14:10-15:10)
      
 GETL1101, 1

(08:30-09:30)
 GELE1002, 2

(09:40-11:10)
  GEIG1002, 2

(13:00-14:00)
 GESC1102, 2

(14:10-15:10)
      
 GETL1101, 2

(08:30-09:30)
 GELE1002, 3

(09:40-11:10)
  GEIG1002, 3

(13:00-14:00)
 GESC1105, 2

(14:10-15:10)
      
 GETL1102, 1

(08:30-09:30)
 GELE1002, 4

(09:40-11:10)
  GEIG1002, 4

(13:00-14:00)
 GESC1106, 1

(14:10-15:40)
      
 GETL1105, 1

(08:30-09:30)
 GELE1002, 5

(09:40-11:10)
  GEIG1002, 5

(13:00-14:00)
  EDMA4901, 2

(15:10-16:10)
     
 GETL1105, 2

(08:30-09:30)
 HRDM1102, 1

(09:40-11:40)
  GEIG1002, 7

(13:00-14:00)
  EDMA4901, 1

(15:10-16:10)
     
 GEHP1101, 1

(08:30-09:30)
 HRDM1102, 2

(09:40-11:40)
  GEIG1002, 9

(13:00-14:00)
  SCED4901, 2

(15:20-16:20)
     
 GEHP1101, 2

(08:30-09:30)
 ITEC2603, 1

(09:40-11:10)
  GESC1101, 1

(13:00-14:00)
  SCED4901, 1

(15:20-16:20)
     
 GEHP1102, 1

(08:30-09:30)
 ITEC2603, 2

(09:40-11:10)
  GESC1101, 2

(13:00-14:00)
  PHED3205, 1

(15:20-16:20)
     
 GEHP1102, 2

(08:30-09:30)
 ITEC4301, 1

(09:40-11:10)
  GESC1104, 1

(13:00-14:00)
  PHED3205, 2

(15:20-16:20)
     
  ITEC4301, 2

(09:40-11:10)
          
  LAWS2110, 1

(09:40-11:40)
          
  LAWS2110, 2

(09:40-11:40)
          
  LAWS2501, 1

(09:40-11:40)
          
  LAWS2501, 2

(09:40-11:40)
          
  LAWS2501, 3

(09:40-11:40)
          
  LAWS2501, 4

(09:40-11:40)
          
  MATH3605, 1

(09:40-11:40)
          
  MATH3605, 2

(09:40-11:40)
          
  MATH3605, 3

(09:40-11:40)
          
  MNGT1102, 1

(09:40-11:40)
          
  MNGT1102, 2

(09:40-11:40)
          
  MNGT1102, 3

(09:40-11:40)
          
  MNGT3201, 1

(09:40-11:40)
          
  MNGT3201, 2

(09:40-11:40)
          
  MULT2701, 1

(09:40-11:10)
          
  MULT2701, 2

(09:40-11:10)
          
  PHED3101, 1

(09:40-11:10)
          
  PHED3101, 2

(09:40-11:10)
          
  PHED3202, 1

(09:40-10:40)
           
  PHED3202, 2

(09:40-10:40)
           
  ACCT2601, 1

(09:40-11:40)
          
  ACCT2601, 2

(09:40-11:40)
          
  APST2107, 1

(09:40-11:40)
          
  APST2107, 2

(09:40-11:40)
          
  ARTD1102, 1

(09:40-11:10)
          
  ARTD1102, 2

(09:40-11:10)
          
  ARTD3502, 1

(09:40-11:10)
          
  ARTD3502, 2

(09:40-11:10)
          
  COMM1104, 1

(09:40-11:10)
          
  COMM1104, 2

(09:40-11:10)
          
  COMM1104, 3

(09:40-11:10)
          
  COMM1104, 4

(09:40-11:10)
          
  COMM1104, 5

(09:40-11:10)
          
  COMM3305, 1

(09:40-11:10)
          
  COMM3305, 2

(09:40-11:10)
          
  CSSC1101, 1

(09:40-11:10)
          
  CSSC1101, 2

(09:40-11:10)
          
  EAED5401, 1

(09:40-11:40)
          
  EAED5401, 2

(09:40-11:40)
          
  EDUC1102, 1

(09:40-11:40)
          
  EDUC1102, 2

(09:40-11:40)
          
  EDUC1102, 3

(09:40-11:40)
          
  EDUC1102, 4

(09:40-11:40)
          
  EDUC1102, 5

(09:40-11:40)
          
  EDUC1102, 6

(09:40-11:40)
          
  EDUC1102, 7

(09:40-11:40)
          
  EDUC1102, 8

(09:40-11:40)
          
  EDUC3602, 1

(09:40-11:10)
          
  EDUC3602, 2

(09:40-11:10)
          
  EDUC3602, 3

(09:40-11:10)
          
  EDUC4902, 1

(09:40-10:40)
           
  EDUC4902, 2

(09:40-10:40)
           
  ENGL2703, 1

(09:40-11:40)
          
  ENGL2703, 2

(09:40-11:40)
          
  ENGL2703, 3

(09:40-11:40)
          
  ENGL2703, 4

(09:40-11:40)
          
  ENGL3703, 1

(09:40-11:10)
          
  ENGL3703, 2

(09:40-11:10)
          
   PHED2106, 1

(10:50-11:50)
          
   PHED2106, 2

(10:50-11:50)
          
   SPSS2301, 1

(10:50-11:50)
          
   SPSS2301, 2

(10:50-11:50)
          
อาทิตย์ GELE1002, 1

(08:30-10:00)
 GEIG1002, 1

(10:10-11:10)
  GEIG1001, 1

(13:00-14:00)
 FINB2201, 5

(14:10-16:10)
     
 GELE1002, 2

(08:30-10:00)
     FINB1101, 7

(14:10-16:10)
     
       FINB1101, 5

(14:10-16:10)
     
       ECON3305, 5

(14:10-16:10)
     
       ECON3305, 3

(14:10-16:10)
     
       FINB2201, 4

(14:10-16:10)
     

*ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L99 = บุคคลภายนอก      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
4 พ.ค. 256108:30-09:30สอบปลายภาค
GEHP1101 : Exercises for Health กลุ่ม 1
4 พ.ค. 256108:30-09:30สอบปลายภาค
GEHP1101 : Exercises for Health กลุ่ม 2
4 พ.ค. 256108:30-09:30สอบปลายภาค
GEHP1102 : Physical Fitness Promotion for Health กลุ่ม 1
4 พ.ค. 256108:30-09:30สอบปลายภาค
GEHP1102 : Physical Fitness Promotion for Health กลุ่ม 2
4 พ.ค. 256109:40-11:40สอบปลายภาค
ACCT2601 : Taxation กลุ่ม 1
4 พ.ค. 256109:40-11:40สอบปลายภาค
ACCT2601 : Taxation กลุ่ม 2
4 พ.ค. 256109:40-11:40สอบปลายภาค
APST2107 : Educational Statistics กลุ่ม 1
4 พ.ค. 256109:40-11:40สอบปลายภาค
APST2107 : Educational Statistics กลุ่ม 2
4 พ.ค. 256109:40-11:10สอบปลายภาค
ARTD1102 : Drawing for Design กลุ่ม 1
4 พ.ค. 256109:40-11:10สอบปลายภาค
ARTD1102 : Drawing for Design กลุ่ม 2
4 พ.ค. 256109:40-11:10สอบปลายภาค
ARTD3502 : Individual Study Project กลุ่ม 1
4 พ.ค. 256109:40-11:10สอบปลายภาค
ARTD3502 : Individual Study Project กลุ่ม 2
4 พ.ค. 256109:40-11:10สอบปลายภาค
COMM1104 : News Reporting กลุ่ม 1
4 พ.ค. 256109:40-11:10สอบปลายภาค
COMM1104 : News Reporting กลุ่ม 2
4 พ.ค. 256109:40-11:10สอบปลายภาค
COMM1104 : News Reporting กลุ่ม 3
4 พ.ค. 256109:40-11:10สอบปลายภาค
COMM1104 : News Reporting กลุ่ม 4
4 พ.ค. 256109:40-11:10สอบปลายภาค
COMM1104 : News Reporting กลุ่ม 5
4 พ.ค. 256109:40-11:10สอบปลายภาค
COMM3305 : Event for Public Relations กลุ่ม 1
4 พ.ค. 256109:40-11:10สอบปลายภาค
COMM3305 : Event for Public Relations กลุ่ม 2
4 พ.ค. 256109:40-11:10สอบปลายภาค
CSSC1101 : Computer Programming and Algorithm กลุ่ม 1
4 พ.ค. 256109:40-11:10สอบปลายภาค
CSSC1101 : Computer Programming and Algorithm กลุ่ม 2
4 พ.ค. 256109:40-11:40สอบปลายภาค
EAED5401 : Pre-School Administration กลุ่ม 1
4 พ.ค. 256109:40-11:40สอบปลายภาค
EAED5401 : Pre-School Administration กลุ่ม 2
4 พ.ค. 256109:40-11:40สอบปลายภาค
EDUC1102 : Professional Teachers กลุ่ม 1
4 พ.ค. 256109:40-11:40สอบปลายภาค
EDUC1102 : Professional Teachers กลุ่ม 2
4 พ.ค. 256109:40-11:40สอบปลายภาค
EDUC1102 : Professional Teachers กลุ่ม 3
4 พ.ค. 256109:40-11:40สอบปลายภาค
EDUC1102 : Professional Teachers กลุ่ม 4
4 พ.ค. 256109:40-11:40สอบปลายภาค
EDUC1102 : Professional Teachers กลุ่ม 5
4 พ.ค. 256109:40-11:40สอบปลายภาค
EDUC1102 : Professional Teachers กลุ่ม 6
4 พ.ค. 256109:40-11:40สอบปลายภาค
EDUC1102 : Professional Teachers กลุ่ม 7

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071