เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม ออนไลน์
ห้อง
คุณลักษณะ สอนออนไลน์
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
                                                            
 
 Day/Time 
 
13:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
 
จันทร์
 
          
 
อังคาร
 
          
 
พุธ
 
          
 
พฤหัสบดี
 
          
 
ศุกร์
 
          
เสาร์  WTMU1101, 201
L25
(13:30-17:30)
     
  ITDI1102, 201
L25
(13:30-17:30)
     
  MTES1301, 201
L25
(13:30-17:30)
     
  CSAI2204, 201
L25
(13:30-17:30)
     
  BISS1102, 202
L25
(13:30-17:30)
     
  BISS1102, 201
L25
(13:30-17:30)
     
  ITDI2202, 201
L25
(13:30-17:30)
     
   ECON1105, 201
L25
(14:30-17:30)
     
   HRDM4202, 201
L25
(14:30-17:30)
     
    BMGT2102, 201
L25
(15:30-18:30)
    
    PUBA1101, 201
L25
(15:30-18:30)
    
    ACCT1104, 201
L25
(15:30-18:30)
    
    PUBA2201, 201
L25
(15:30-18:30)
    
    WTMU2101, 201
L25
(15:30-18:30)
    
    APST2105, 201
L25
(15:30-18:30)
    
    BMGT1102, 202
L25
(15:30-18:30)
    
    INRM1101, 201
L25
(15:30-18:30)
    
    HRDM3101, 201
L25
(15:30-18:30)
    
    LAWC2502, 201
L25
(15:30-18:30)
    
    PSYC1101, 201
L25
(15:30-18:30)
    
    LAWC1101, 201
L25
(15:30-18:30)
    
    ENGL1201, 201
L25
(15:30-18:30)
    
    ELRT2302, 201
L25
(15:30-18:30)
    
    ELRT1201, 201
L25
(15:30-18:30)
    
     PHYS1301, 201
L25
(16:30-21:30)
 
      WTMU1301, 201
L25
(17:30-21:30)
 
      ITDI2501, 201
L25
(17:30-21:30)
 
      INRM2401, 201
L25
(17:30-21:30)
 
      BISS1301, 201
L25
(17:30-21:30)
 
      MKRT1101, 201
L25
(17:30-20:30)
  
      ACCT1101, 201
L25
(17:30-21:30)
 
      ITDI2401, 201
L25
(17:30-21:30)
 
      FINI1102, 201
L25
(17:30-20:30)
  
      CSAI2601, 201
L25
(17:30-21:30)
 
      MTES1303, 201
L25
(17:30-21:30)
 
       INRM1104, 201
L25
(18:30-21:30)
 
       WTMU2301, 201
L25
(18:30-21:30)
 
       MATH1305, 201
L25
(18:30-21:30)
 
       PUBA1102, 201
L25
(18:30-21:30)
 
       MKRT1101, 202
L25
(18:30-21:30)
 
       HRDM3102, 201
L25
(18:30-21:30)
 
       PSYC1102, 201
L25
(18:30-21:30)
 
       ENGL3702, 203
L25
(18:30-21:30)
 
       ENGL3701, 207
L25
(18:30-21:30)
 
       ENGL3701, 206
L25
(18:30-21:30)
 
       ENGL3701, 205
L25
(18:30-21:30)
 
       ELRT2601, 201
L25
(18:30-21:30)
 
       LAWC1401, 201
L25
(18:30-21:30)
 
       ENGL3702, 202
L25
(18:30-21:30)
 
       ENGL1301, 201
L25
(18:30-21:30)
 

*ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L27 = ปริญญาตรี 6 ปี ปกติ
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก
L651 = ระดับทดสอบ ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071