เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร 3/2
ห้อง
คุณลักษณะ ปฏิบัติการภาพพิมพ์
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
                                                                                          
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์  ARTD1105, 101
L22
(08:30-12:30)
  ARTD1105, 102
L22
(13:30-17:30)
 ARTD2205, 201
L25
(17:30-21:30)
 
 
อังคาร
 
               
พุธ  ARTD2205, 101
L22
(08:30-12:30)
          
พฤหัสบดี สอนชดเชย ARTD2207 ก.101,

(08:30-12:30)
     สอนชดเชย ARTD2205 ก.201,

(17:30-21:30)
 
ศุกร์ สอนชดเชย ARTD1105 ก.101,

(08:30-12:30)
สอนชดเชย ARTD1105 ก.102,

(12:30-16:30)
      

*ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
26 เม.ย. 256208:30-12:30สอนชดเชย ARTD1105 ก.101
อ.ไชยพันธุ์ ธนากรวัจน์
26 เม.ย. 256212:30-16:30สอนชดเชย ARTD1105 ก.102
อ.ไชยพันธุ์ ธนากรวัจน์
2 พ.ค. 256208:30-12:30สอนชดเชย ARTD2207 ก.101
อ.ไชยพันธุ์ ธนากรวัจน์
2 พ.ค. 256217:30-21:30สอนชดเชย ARTD2205 ก.201
อ.ไชยพันธุ์ ธนากรวัจน์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071