เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร 34
ห้อง
คุณลักษณะ ห้องเรียน
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
                                                                                    
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์  BUSS3901, 105
L22
(08:30-11:30)
 BUSS3901, 104
L22
(11:30-14:30)
 COMM4401, 101
L22
(14:30-17:30)
 PUBA1101, 201
L25
(17:30-20:30)
 
อังคาร  COMM3901, 105
L22
(08:30-11:30)
 COMM1101, 140
L22
(11:30-15:30)
   ACCT2201, 201
L25
(17:30-20:30)
 
พุธ  EDCH3202, 101
L23
(08:30-11:30)
          
พฤหัสบดี  SOAN1302, 102
L22
(08:30-11:30)
    GETL1103, 102
L22
(14:30-17:30)
 ACCT2202, 201
L24
(17:30-20:30)
 
ศุกร์  ECON1105, 109
L22
(08:30-11:30)
 EDUC3201, 104
L23
(11:30-15:30)
      
อาทิตย์  ACCT2102, 201
L24
(08:30-11:30)
          

*ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L99 = บุคคลภายนอก

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071