เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร 34
ห้อง
คุณลักษณะ ห้องเรียน
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
                                                                  
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์  EDUC1102, 103
L23
(08:30-11:30)
 EDUC1102, 104
L23
(11:30-14:30)
 EDUC1102, 110
L23
(14:30-17:30)
 
อังคาร  EDUC1102, 107
L23
(08:30-11:30)
 EDUC1102, 105
L23
(11:30-14:30)
 EDUC1102, 106
L23
(14:30-17:30)
 
พุธ  EAED2203, 101
L23
(08:30-12:30)
      
พฤหัสบดี  EDUC1102, 115
L23
(08:30-11:30)
 EDUC1102, 113
L23
(11:30-14:30)
 EDUC1102, 114
L23
(14:30-17:30)
 
ศุกร์  EAED4215, 101
L23
(08:30-11:30)
  EAED2203, 102
L23
(12:30-16:30)
  

*ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071