เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร 3/1
ห้อง
คุณลักษณะ
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
                                                
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:00
 
จันทร์
 
        
อังคาร    สอนชดเชย ENGL3702 ก.120,

(11:30-14:30)
 
พุธ สอนชดเชย SOAN3110 ก.101,

(08:30-11:30)
    
 
พฤหัสบดี
 
        
 
ศุกร์
 
        

*ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
12 มี.ค. 256211:30-14:30สอนชดเชย ENGL3702 ก.120
อ.ปิยพร ท่าจีน
13 มี.ค. 256208:30-11:30สอนชดเชย SOAN3110 ก.101
อ.ปิยพร ท่าจีน

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071