เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร 28
ห้อง
คุณลักษณะ ห้องเรียน
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
                                                                  
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์  PSYC3202, 101
L22
(08:30-11:30)
 ENED2401, 101
L23
(11:30-14:30)
 COMM3901, 102
L22
(14:30-17:30)
 
อังคาร  ENGL3703, 104
L23
(08:30-12:30)
  ENGL3703, 102
L23
(13:30-17:30)
 
พุธ  CHIN4722, 101
L22
(08:30-11:30)
       
พฤหัสบดี  CULS4601, 101
L22
(08:30-11:30)
 CULS3107, 101
L22
(11:30-14:30)
 PSYC2201, 101
L22
(14:30-17:30)
 
ศุกร์  GOHI1204, 101
L22
(08:30-11:30)
 ENGL3702, 113
L22
(11:30-14:30)
    

*ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L99 = บุคคลภายนอก

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071