เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร 28
ห้อง
คุณลักษณะ ห้องเรียน
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
                                                                  
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์  SOAN3306, 101
L22
(08:30-11:30)
 SOAN3114, 101
L22
(11:30-14:30)
 ENGL3405, 103
L23
(14:30-17:30)
 
อังคาร  GOHI3202, 101
L22
(08:30-11:30)
 GOHI2203, 101
L22
(11:30-14:30)
 LAWF4302, 101
L22
(14:30-17:30)
 
พุธ  ENGL3405, 104
L23
(08:30-11:30)
       
พฤหัสบดี  ENGL3703, 101
L23
(08:30-12:30)
  ENGL3703, 102
L23
(13:30-17:30)
 
ศุกร์  ENGL3701, 127
L23
(08:30-11:30)
ENGL3701 ก.126,

(11:30-12:30)
 ENGL3701, 126
L23
(12:30-15:30)
ENGL3701 ก.126,

(15:30-16:30)
  
    ENGL3701 ก.127,

(11:30-12:30)
   ENGL3701 ก.127,

(15:30-16:30)
  

*ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก
L651 = ระดับทดสอบระบบบริการการศึกษา 4 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
2 ต.ค. 256311:30-12:30ENGL3701 ก.127
อ.ธีระศักดิ์ ขอพลอยกลาง
2 ต.ค. 256315:30-16:30ENGL3701 ก.127
อ.ธีระศักดิ์ ขอพลอยกลาง
9 ต.ค. 256311:30-12:30ENGL3701 ก.126
อ.ธีระศักดิ์ ขอพลอยกลาง
9 ต.ค. 256315:30-16:30ENGL3701 ก.126
อ.ธีระศักดิ์ ขอพลอยกลาง
16 ต.ค. 256311:30-12:30ENGL3701 ก.127
อ.ธีระศักดิ์ ขอพลอยกลาง
16 ต.ค. 256315:30-16:30ENGL3701 ก.126
อ.ธีระศักดิ์ ขอพลอยกลาง

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071