เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร 26
ห้อง
คุณลักษณะ ปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
                                                                  
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์       FOOD3103, 101
L22
(13:30-17:30)
 
อังคาร       ENGL3702, 118
L22
(13:30-16:30)
  
พุธ  FOOD3101, 101
L22
(08:30-09:30)
 FOOD3103, 101
L22
(09:30-10:30)
 FOOD3104, 102
L22
(10:30-11:30)
 FOOD3103, 102
L22
(11:30-12:30)
 สอนชดเชย ENGL3701 ก.127,

(13:30-15:30)
   
      สอนชดเชย FOOD3901 ก.101,

(13:30-14:30)
    
      สอนชดเชย FOOD3101 ก.101,

(13:30-14:30)
    
      สอนชดเชย FOOD3901 ก.101,

(13:30-15:30)
   
       สอนชดเชย ENGL3701 ก.127,

(14:30-15:30)
   
       สอนชดเชย FOOD3101 ก.102,

(14:30-15:30)
   
พฤหัสบดี  FOOD4101, 101
L22
(08:30-13:30)
 FOOD4902, 101
L22
(13:30-16:30)
  
ศุกร์  FOOD2101, 102
L22
(08:30-09:30)
     ENGL3701, 127
L22
(13:30-16:30)
  

*ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก
L651 = ระดับทดสอบระบบบริการการศึกษา 4 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
21 ส.ค. 256213:30-14:30สอนชดเชย FOOD3101 ก.101
อ.นภาพันธ์ โชคอำนวยพร
21 ส.ค. 256214:30-15:30สอนชดเชย FOOD3101 ก.102
อ.นภาพันธ์ โชคอำนวยพร
28 ส.ค. 256213:30-15:30สอนชดเชย FOOD3901 ก.101
อ.นภาพันธ์ โชคอำนวยพร
4 ก.ย. 256213:30-14:30สอนชดเชย FOOD3901 ก.101
อ.นภาพันธ์ โชคอำนวยพร
4 ก.ย. 256214:30-15:30สอนชดเชย ENGL3701 ก.127
อ.นภาพันธ์ โชคอำนวยพร
11 ก.ย. 256213:30-15:30สอนชดเชย ENGL3701 ก.127
อ.นภาพันธ์ โชคอำนวยพร

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071