เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร 26
ห้อง
คุณลักษณะ ปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
                                                      
 
 Day/Time 
 
10:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์      FOOD1302, 102
L22
(14:30-15:30)
   
อังคาร  FOOD2301, 101
L22
(10:30-11:30)
 FOOD3401, 101
L22
(11:30-12:30)
    FOOD2105, 102
L22
(15:30-17:30)
 
 
พุธ
 
         
 
พฤหัสบดี
 
         
 
ศุกร์
 
         

*ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071