เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม สระว่ายน้ำ
ห้อง
คุณลักษณะ
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
                              
 
 Day/Time 
 
11:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:00
 
จันทร์
 
     
 
อังคาร
 
     
พุธ สอนชดเชย PHED4404 ก.102,

(11:30-14:30)
 
 สอนชดเชย PHED4404 ก.101,

(11:30-14:30)
 
 
พฤหัสบดี
 
     
 
ศุกร์
 
     

*ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก
L651 = ระดับทดสอบระบบบริการการศึกษา 4 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
6 พ.ย. 256211:30-14:30สอนชดเชย PHED4404 ก.101
อ.ปิยะปทีป แสงอุไร
13 พ.ย. 256211:30-14:30สอนชดเชย PHED4404 ก.102
อ.ปิยะปทีป แสงอุไร

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071