เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร 16 (โรงยิม)
ห้อง
คุณลักษณะ สนามกีฬาในร่ม
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
                                                                              
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์  PHED2301, 102
L23
(08:30-11:30)
    SPSS3503, 101
L22
(14:30-17:30)
   
อังคาร  PHED4301, 101
L23
(08:30-11:30)
 PHED4301, 102
L23
(11:30-14:30)
 PHED2206, 101
L23
(14:30-17:30)
   
พุธ  GEHP1101, 104
L22
(08:30-12:30)
        
พฤหัสบดี  PHED3109, 102
L23
(08:30-11:30)
  PHED3109, 101
L23
(12:30-15:30)
   GEPA1001, 201
L25
(17:30-19:30)
 
ศุกร์  PHED2206, 102
L23
(08:30-11:30)
  GEPA1001, 101
L22
(12:30-14:30)
 GEPA1002, 101
L22
(14:30-16:30)
    
อาทิตย์        GEPA1002, 201
L25
(14:30-16:30)
    

*ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071