เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร 6
ห้อง
คุณลักษณะ
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
                              
 
 Day/Time 
 
14:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จันทร์
 
     
อังคาร สอนชดเชย PHED2302 ก.121,

(14:30-17:30)
 
 
พุธ
 
     
 
พฤหัสบดี
 
     
 
ศุกร์
 
     

*ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L99 = บุคคลภายนอก      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
24 เม.ย. 256114:30-17:30สอนชดเชย PHED2302 ก.121
อ.ไอยย์ศรัย พีรภาพรกุล

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071