เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม จันทรา-กาญจนาภิเษก
ห้อง
คุณลักษณะ ห้องปฏิบัติการ
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
                                    
 
 Day/Time 
 
10:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:00
 
จันทร์
 
      
อังคาร   ARTD1106, 2

(13:00-14:30)
 
   SOAN1302, 2

(13:00-15:00)
 
พุธ
 
      
 
พฤหัสบดี
 
      
 
ศุกร์
 
      
เสาร์MATH1204, 1

(10:00-12:00)
 EDUC3601, 1

(13:00-15:00)

*ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก
L651 = ระดับทดสอบระบบบริการการศึกษา 4 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
29 ก.ย. 256313:00-14:30สอบกลางภาค
ARTD1106 : Composition of Art กลุ่ม 2
29 ก.ย. 256313:00-15:00สอบกลางภาค
SOAN1302 : Principles of Sociology กลุ่ม 2
24 ต.ค. 256310:00-12:00สอบกลางภาค
MATH1204 : Number System กลุ่ม 1
24 ต.ค. 256313:00-15:00สอบกลางภาค
EDUC3601 : Thai for Teachers กลุ่ม 1

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071