เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม จันทรา-กาญจนาภิเษก
ห้อง
คุณลักษณะ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
                                                                                          
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์  MULT2702, 101
L22
(08:30-12:30)
  MULT2702, 102
L22
(13:30-17:30)
 MULT4901, 201
L25
(17:30-19:30)
   
อังคาร  MULT3201, 101
L22
(08:30-12:30)
  MULT3201, 102
L22
(13:30-17:30)
     
พุธ  MULT2701, 101
L22
(08:30-12:30)
          
พฤหัสบดี  MULT2301, 102
L22
(08:30-12:30)
  MULT3401, 102
L22
(13:30-17:30)
 MULT3202, 201
L25
(17:30-21:30)
 
ศุกร์  MULT2701, 102
L22
(08:30-12:30)
          
อาทิตย์  MULT4902, 201
L25
(08:30-11:30)
 MULT4902, 201
L25
(11:30-14:30)
        

*ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L99 = บุคคลภายนอก

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071