เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม จันทรา-กาญจนาภิเษก
ห้อง
คุณลักษณะ ห้องปฏิบัติการ
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
 
จันทร์
 
            
อังคาร          GEIG1001, 1

(17:30-18:30)
 
          GELE1002, 1

(17:30-19:00)
 
พุธ
 
            
พฤหัสบดี          GEHS1102, 1

(17:30-18:30)
 
          GETL1103, 1

(17:30-18:30)
 
          GELE1001, 1

(17:30-19:00)
 
ศุกร์
 
            
อาทิตย์ GELT1001, 1

(08:30-10:00)
   GESO1104, 1

(13:00-14:00)
 ENGL3701, 5

(14:10-16:10)
   
 GESC1102, 1

(08:30-09:30)
    GEHP1102, 1

(13:00-14:00)
 ENGL3702, 1

(14:10-16:10)
   
       ENGL3702, 2

(14:10-16:10)
   
       ENGL3702, 3

(14:10-16:10)
   
       ENGL3702, 4

(14:10-16:10)
   
       ENGL3702, 5

(14:10-16:10)
   
       ENGL3702, 6

(14:10-16:10)
   
       ENGL3701, 4

(14:10-16:10)
   
       ENGL3701, 3

(14:10-16:10)
   
       HRDM1101, 2

(14:10-16:10)
   
       ENGL3701, 1

(14:10-16:10)
   
       ENGL3701, 2

(14:10-16:10)
   
       HRDM1101, 1

(14:10-16:10)
   

*ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L27 = ปริญญาตรี 6 ปี ปกติ
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก
L651 = ระดับทดสอบ ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
14 มิ.ย. 256517:30-18:30สอบปลายภาค
GEIG1001 : Thailand in a Changing World กลุ่ม 1
14 มิ.ย. 256517:30-19:00สอบปลายภาค
GELE1002 : English for Work กลุ่ม 1
16 มิ.ย. 256517:30-18:30สอบปลายภาค
GEHS1102 : Self-Development for Happiness in Life กลุ่ม 1
16 มิ.ย. 256517:30-19:00สอบปลายภาค
GELE1001 : English for Communication กลุ่ม 1
16 มิ.ย. 256517:30-18:30สอบปลายภาค
GETL1103 : Japanese in Daily Life กลุ่ม 1
19 มิ.ย. 256508:30-10:00สอบปลายภาค
GELT1001 : Thai for Communication กลุ่ม 1
19 มิ.ย. 256508:30-09:30สอบปลายภาค
GESC1102 : Sciences for Life กลุ่ม 1
19 มิ.ย. 256513:00-14:00สอบปลายภาค
GEHP1102 : Physical Fitness Promotion for Health กลุ่ม 1
19 มิ.ย. 256513:00-14:00สอบปลายภาค
GESO1104 : Law for Living กลุ่ม 1
19 มิ.ย. 256514:10-16:10สอบปลายภาค
ENGL3701 : English for Academic Purposes กลุ่ม 1
19 มิ.ย. 256514:10-16:10สอบปลายภาค
ENGL3701 : English for Academic Purposes กลุ่ม 2
19 มิ.ย. 256514:10-16:10สอบปลายภาค
ENGL3701 : English for Academic Purposes กลุ่ม 4
19 มิ.ย. 256514:10-16:10สอบปลายภาค
ENGL3701 : English for Academic Purposes กลุ่ม 5
19 มิ.ย. 256514:10-16:10สอบปลายภาค
ENGL3701 : English for Academic Purposes กลุ่ม 3
19 มิ.ย. 256514:10-16:10สอบปลายภาค
ENGL3702 : English for Specific Career Purposes กลุ่ม 1
19 มิ.ย. 256514:10-16:10สอบปลายภาค
ENGL3702 : English for Specific Career Purposes กลุ่ม 2
19 มิ.ย. 256514:10-16:10สอบปลายภาค
ENGL3702 : English for Specific Career Purposes กลุ่ม 3
19 มิ.ย. 256514:10-16:10สอบปลายภาค
ENGL3702 : English for Specific Career Purposes กลุ่ม 4
19 มิ.ย. 256514:10-16:10สอบปลายภาค
ENGL3702 : English for Specific Career Purposes กลุ่ม 5
19 มิ.ย. 256514:10-16:10สอบปลายภาค
ENGL3702 : English for Specific Career Purposes กลุ่ม 6
19 มิ.ย. 256514:10-16:10สอบปลายภาค
HRDM1101 : Human Capital Management กลุ่ม 1
19 มิ.ย. 256514:10-16:10สอบปลายภาค
HRDM1101 : Human Capital Management กลุ่ม 2

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071