เมนูหลัก

โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาการจัดการ
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
 หลักสูตร : สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 สาขาวิชา : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1210 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษา บังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEEN1001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GETH1001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1211 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษา เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEEN1101 English for Self-development
 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
GEEN1102 English for Advance Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสูง
3 (3-0-6)
GEEN1103 English for Career Application
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงาน
3 (3-0-6)
GEEN1104 English for Recreation
 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
3 (3-0-6)
GEEN1105 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)

 1220 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษย์ บังคับ    1 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEHS1001 Information for Lerning
 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
1 (1-0-2)

 1221 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษย์ เลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEHS1101 Aesthetics of Life
 สุนทรียภาพของชีวิต
3 (3-0-6)
GEHS1102 Self-development for Happiness of Life
 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3 (3-0-6)
GEHS1103 Social Morality and Rationale
 จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
3 (3-0-6)

 1230 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มสังคม บังคับ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GESO1001 Dynamics of Thai Society
 พลวัตสังคมไทย
3 (3-0-6)

 1231 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มสังคม เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GESO1101 Dynamics of Global Society
 พลวัตสังคมโลก
3 (3-0-6)
GESO1102 Human and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GESO1103 Law for Daily Life
 กฏหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1240 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มคณิต-วิทย์ บังคับ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GESC1001 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3 (3-0-6)

 1241 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มคณิต-วิทย์ เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GESC1101 Information Technology and Communication
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GESC1102 Science for Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
GESC1103 Plant for Life
 พืชพรรณเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
GESC1104 Natural Resources and Environment for Life
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)

 1250 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มพลานามัย บังคับ    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEPA1001 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
GEPA1002 Individual Sports
 กีฬาประเภทบุคคล
1 (0-2-1)

 4000 วิชาแกน    33 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ARTI2105 Local Arts and Culture
 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
ENGL1701 Business English 1
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
ENGL1702 Business English 2
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
ENGL2711 English for Hotel Industry 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรม 1
3 (3-0-6)
ENGL2721 English for Tourism Industry I
 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1
3 (3-0-6)
ENGL2722 English for Tourism Industry 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2
3 (3-0-6)
ENGL3733 English for Tourism Industry 3
 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3
3 (3-0-6)
GOHI1202 Historical and Thai Culture
 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
GOHI3118 Geography of Thai Tourism
 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
3 (3-0-6)
HOME3112 Knowledge of Thai Cookery
 ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย
3 (2-3-4)
LAWS3702 Tourism Laws
 กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)

 5100 วิชาเอกบังคับ    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
TRHM1101 Personality Development for Hospitality Industry
 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
3 (3-0-6)
TRHM1102 Hospitality Industry
 อุตสาหกรรมบริการ
3 (3-0-6)
TRHM2202 Tourism Industry
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
TRHM2301 Introduction to Hotel Management
 หลักการโรงแรม
3 (2-2-5)
TRHM3102 Airline Business
 ธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
TRHM3201 Tourist Behavior
 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
TRHM3202 Introduction to Tour Guiding
 หลักการมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
TRHM3206 Prinaple for Conducting Tour
 หลักการนำเที่ยว
3 (3-0-6)
TRHM4201 Eco-Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3 (3-0-6)
TRHM4202 Tour Planning and Programming
 การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว
3 (3-0-6)

 5200 วิชาเอกเลือก    33 หน่วยกิต
 5210 วิชาภาษาเลือก    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CHIN1101 Basic Chinese 1
 ภาษาจีนพื้นฐาน1
3 (3-0-6)
CHIN1102 Foundation Chinese II
 ภาษาจีนพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
CHIN1201 Chinese Listening-Speaking I
 การฟังและการพูดภาษาจีน1
3 (3-0-6)
CHIN2103 Foundation Chinese 3
 ภาษาจีนพื้นฐาน 3
3 (3-0-6)
CHIN4721 Chinese for Tourism Industry 1
 ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1
3 (3-0-6)
CHIN4722 Chinese for Tourism Industry 2
 ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2
3 (3-0-6)
FREN1101 French for the Beginner I
 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น1
3 (3-0-6)
FREN1102 French for the Beginner II
 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2
3 (3-0-6)
FREN1401 Listening and Speaking for the Beginner I
 ความเข้าใจด้านการฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1
3 (2-2-5)
FREN1402 Listening and Speaking for the Beginner II
 ความเข้าใจด้านการฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2
3 (2-2-5)
FREN2721 French for Tourism I
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 1
3 (2-2-5)
FREN3711 French for Hotel Management I
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม 1
3 (3-0-6)
JPAN1101 Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
JPAN1102 Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
JPAN2103 Japanese 3
 ภาษาญี่ปุ่น 3
3 (3-0-6)
JPAN2104 Japanese 4
 ภาษาญี่ปุ่น 4
3 (3-0-6)
JPAN3721 Japanese for Tourism 1
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1
3 (3-0-6)
JPAN3722 Japanese for Tourism 2
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 2
3 (3-0-6)

 5220 วิชาการท่องเที่ยว    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BCOM4103 Information Management for Tourism
 การจัดการสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
ENGL2712 English for Hotel Industry II
 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรม 2
3 (3-0-6)
MKRT3104 Marketing for Tourism
 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
PHED4416 Recreation Activities for Tourism
 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
PSYC2210 Servicing Psychology
 จิตวิทยาบริการ
3 (3-0-6)
TRHM3101 Principles of Health Management
 หลักการบริการในธุรกิจเพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
TRHM3203 Reservation and Ticketing
 การสำรองที่นั่งและการจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
3 (3-0-6)
TRHM3204 Tradition and Local Festival for Tourism
 ประเพณีและเทศกาลท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
TRHM3205 Conservation of the Local Ancient Culture
 การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
TRHM3207 Services for Circle Travel
 การบริการเพื่อการเดินทางอย่างครบวงจร
3 (3-0-6)
TRHM3208 Hospitality and Communication Arts
 ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการ
3 (3-0-6)
TRHM3209 Tourism Development
 การพัฒนาการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
TRHM3210 Passenger Transportation
 การขนส่งผู้โดยสาร
3 (3-0-6)
TRHM3211 Service Standards
 การมาตรฐานและคุณภาพในการบริการ
3 (3-0-6)
TRHM3901 Research Methodology in Tourism
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
TRHM4203 Tourism Promotion
 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
TRHM4204 Tourism Promotion
 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
TRHM4901 Saminar in Tourism
 สัมมนาการท่องเที่ยว
1 (0-2-1)
TRHM4902 Research in Tourism
 การวิจัยทางการท่องเที่ยว
3 (0-6-3)

 6200 เลือกเสรี/เลือกอื่น ๆ    6 หน่วยกิต
 8000 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
TRHM4801 Preparation for Field Experience in Tourism Industry
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2 (0-0-90)
TRHM4802 Field Experience in Tourism Industry
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5 (0-0-225)

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071