เมนูหลัก

โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาการจัดการ
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 หลักสูตร : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์และสื่อออนไลน์)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1210 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษา บังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEEN1001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GETH1001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1211 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษา เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GECN1101 Basic Chinese for Communication
 ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GEEN1101 English for Advanced Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นสูง
3 (3-0-6)
GEEN1102 English for Career Application
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงาน
3 (3-0-6)
GEFR1101 Basic French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GEJP1101 Basic Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GEKM1101 Basic Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GEKR1101 Basic Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GEVN1101 Basic Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1220 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษย์ บังคับ    1 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEHS1001 Information for Learning
 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
1 (1-0-2)

 1221 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษย์ เลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEHS1101 Aesthetics of Life
 สุนทรียภาพของชีวิต
3 (3-0-6)
GEHS1102 Self - Development for Happiness in Life
 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3 (3-0-6)
GEHS1103 Social Morality and Reasoning
 จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
3 (3-0-6)

 1230 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มสังคม บังคับ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GESO1001 Dynamics of Thai Society
 พลวัตสังคมไทย
3 (3-0-6)

 1231 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มสังคม เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GESO1101 Dynamics of Global Society
 พลวัตสังคมโลก
3 (3-0-6)
GESO1102 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GESO1103 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GESO1104 Sufficiency Economy and Application
 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
3 (3-0-6)
GESO1105 Business for Daily Life
 ธุรกิจสำหรับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1241 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มคณิต-วิทย์ เลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GESC1101 Information Technology and Communication
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GESC1102 Sciences for Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
GESC1103 Plants for Life
 พืชพรรณเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
GESC1104 Natural Resources and Environment for Life
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
GESC1105 Life and Technology
 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
GESC1106 Thinking and Mathematics in Daily Life
 การคิดและคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1250 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มพลานามัย บังคับ    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEPA1001 Exercises for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
GEPA1002 Individual Sports
 กีฬาประเภทบุคคล
1 (0-2-1)

 4000 กลุ่มวิชาแกน    39 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COMM1101 Arts of Language for Communication Arts
 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
3 (2-2-5)
COMM1102 Photography for Communication
 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
COMM1103 Principles of Communication Arts
 หลักนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
COMM1104 Principles of Mass Communication
 หลักการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
COMM1105 Principles of Marketing Communication
 หลักการสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)
COMM1106 News Reporting
 การสื่อข่าวและการรายงานข่าว
3 (2-2-5)
COMM2101 Speech Communication
 วาทนิเทศ
3 (2-2-5)
COMM3101 Analysis of Current Affairs for Communication
 การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
COMM3102 Communication for Community Network Development
 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (2-2-5)
COMM3901 Research Methodology in Communication Arts
 วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
ENGL3771 Mass Media English1
 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 1
3 (3-0-6)
ENGL4772 Mass Media English 2
 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 2
3 (3-0-6)
LAWS2108 Mass Communication Law Code of Ethics
 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)

 5100 กลุ่มเอกบังคับ    33 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COMM2201 Comparative Journalism
 วารสารศาสตร์เปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
COMM2202 Printed and Online Media Design
 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
3 (2-2-5)
COMM2203 Printed and Online Media Disign
 การบรรณาธิกรณ์สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
3 (2-2-5)
COMM2204 Feature and News Feature Writing
 การเขียนสารคดีและสารคดีเชิงข่าว
3 (2-2-5)
COMM2205 Article and Critics Writing
 การเขียนบทความและบทวิจารณ์
3 (2-2-5)
COMM3201 Investigative News Reporting
 การรายงานข่าวเชิงสืบสวน
3 (2-2-5)
COMM3203 Journalism and Information Technology Management
 การจัดการงานสารสนเทศ
3 (2-2-5)
COMM3204 Journalistic Creative Writing
 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
3 (2-2-5)
COMM3205 Online Journalism
 วารสารศาสตร์ออนไลน์
3 (2-2-5)
COMM4202 Printed Journalism
 วารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์
3 (3-0-6)
COMM4901 Seminar in Communication Arts
 สัมมนาทางนิเทศศาสตร์
3 (2-2-5)

 5200 กลุ่มเอกเลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COMM2206 Culture and Entertainment News Reporting and Critique
 การรายงานและการวิจารณ์ข่าววัฒนธรรมและบันเทิง
3 (2-2-5)
COMM2207 Scientific, Technological and Environmental News Reporting
 การรายงานข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
COMM2208 Political News Reporting
 การรายงานข่าวการเมือง
3 (2-2-5)
COMM2209 Economic News Reporting
 การรายงานข่าวเศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
COMM3202 Photography Journal information
 การถ่ายภาพวารสารสนเทศ
3 (2-2-5)
COMM3206 Community Publications
 สิ่งพิมพ์ชุมชน
3 (2-2-5)
COMM4201 News Translation
 การแปลข่าว
3 (3-0-6)
COMM4203 International News Reporting
 การรายงานข่าวต่างประเทศ
3 (3-0-6)
COMM4902 Research Studies in Communication Arts
 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
3 (0-6-3)

 6200 วิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 8000 วิชาปฎิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COMM4801 Preparation for Occupational Practicum in Communication Arts
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
2 (0-0-90)
COMM4802 Occupational Practicum in Communication Arts
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
5 (0-0-350)
COMM4803 Preparation for Co-operative Education in Communication Arts
 เตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์
2 (0-0-90)
COMM4804 Co-operative Education in Communication Arts
 สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์
6 (0-0-540)

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071