เมนูหลัก

โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 หลักสูตร : สาขาวิชาศิลปกรรม
 สาขาวิชา : ศิลปกรรม แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1210 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษา บังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEEN1001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GETH1001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1211 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษา เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEEN1101 English for Self-development
 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
GEEN1102 English for Advance Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสูง
3 (3-0-6)
GEEN1103 English for Career Application
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงาน
3 (3-0-6)
GEEN1104 English for Recreation
 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
3 (3-0-6)
GEEN1105 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)

 1220 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษย์ บังคับ    1 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEHS1001 Information for Lerning
 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
1 (1-0-2)

 1221 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษย์ เลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEHS1101 Aesthetics of Life
 สุนทรียภาพของชีวิต
3 (3-0-6)
GEHS1102 Self-development for Happiness of Life
 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3 (3-0-6)
GEHS1103 Social Morality and Rationale
 จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
3 (3-0-6)

 1230 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มสังคม บังคับ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GESO1001 Dynamics of Thai Society
 พลวัตสังคมไทย
3 (3-0-6)

 1231 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มสังคม เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GESO1101 Dynamics of Global Society
 พลวัตสังคมโลก
3 (3-0-6)
GESO1102 Human and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GESO1103 Law for Daily Life
 กฏหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1240 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มคณิต-วิทย์ บังคับ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GESC1001 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3 (3-0-6)

 1241 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มคณิต-วิทย์ เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GESC1101 Information Technology and Communication
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GESC1102 Science for Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
GESC1103 Plant for Life
 พืชพรรณเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
GESC1104 Natural Resources and Environment for Life
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)

 1250 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มพลานามัย บังคับ    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEPA1001 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
GEPA1002 Individual Sports
 กีฬาประเภทบุคคล
1 (0-2-1)

 4000 วิชาแกน    37 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ARTI1102 Theory of Color
 ทฤษฎีสี
3 (2-2-5)
ARTI1103 History of Arts
 ประวัติศาสตร์ศิลป์
3 (2-2-5)
ARTI1201 Principles of Drawing
 หลักการเขียนภาพ
3 (2-2-5)
ARTI1202 Basic Painting
 จิตรกรรมพื้นฐาน
3 (2-2-5)
ARTI1203 Basic Print
 ภาพพิมพ์พื้นฐาน
3 (2-2-5)
ARTI1204 Basic Sculpture
 ประติมากรรมพื้นฐาน
3 (2-2-5)
ARTI1301 Principles of Design
 หลักการออกแบบศิลปกรรม
3 (2-2-5)
ARTI1303 Drafting
 เขียนแบบพื้นฐาน
3 (2-2-5)
ARTI2108 Thai Arts
 ศิลปะไทย
3 (2-2-5)
ARTI3113 Creative Thinking
 ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบ
3 (2-2-5)
ARTI3114 Art Business Management
 ศิลปะกับธุรกิจ
3 (2-2-5)
ARTI3318 Design by Computer
 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
ARTI4901 Seminar in Fine Art
 สัมมนาทางศิลปกรรม
1 (0-2-1)

 5110 แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ บังคับ    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ARTI1302 Basic Visual Communication Design
 การออกแบบนิเทศศิลป์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
ARTI2206 Creative Drawing
 วาดเส้นสร้างสรรค์
3 (2-2-5)
ARTI2305 Lettering Typography Design
 การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์
3 (2-2-5)
ARTI2306 Corporate Identity Design
 การออกแบบเอกลักษณ์
3 (2-2-5)
ARTI2309 Illustration
 การเขียนภาพประกอบ
3 (2-2-5)
ARTI3313 Printed Materials Design
 การออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่องานนิเทศศิลป์
3 (2-2-3)
ARTI3314 Graphic Design on Package
 การออกแบบกราฟิคบนบรรจุภัณฑ์
3 (2-2-5)
ARTI3315 Advertising
 การออกแบบโฆษณา
3 (2-2-5)
ARTI3317 Photography for Visual Communication Design
 เทคนิคการถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศิลป์
3 (2-2-5)
ARTI3319 Technology and Visual Communication Design
 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์
3 (2-2-5)
ARTI3322 Animation Design
 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว
3 (2-2-5)
ARTI3419 Exhibition Design
 การออกแบบนิทรรศการ
3 (2-2-5)
ARTI3901 Research Methodology in Fine Arts
 ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปกรรม
3 (3-0-6)
ARTI4902 Arts Thesis
 ศิลปนิพนธ์
3 (0-6-3)

 5111 แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เลือก    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ARTI2304 Lettering Design
 การออกแบบตัวอักษร
3 (2-2-5)
ARTI2309 Illustration
 การเขียนภาพประกอบ
3 (2-2-5)
ARTI3310 Writing for Advertising
 การเขียนเพื่อการออกแบบ
3 (2-2-5)
ARTI3316 Analytical Design
 การวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบ
3 (2-2-5)
ARTI3320 Advanced Computer Graphic Design
 การออกแบบนิเทศศิลป์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
ARTI3321 Advanced Theory of Visual Communication Design
 การออกแบบนิเทศศิลป์ขั้นสูง
3 (2-2-5)
ARTI3323 Audio Visual Communication
 เทคนิคการสร้างสรรค์สื่อภาพและเสียง
3 (2-2-5)
ARTI3417 Outdoor Advertising
 การออกแบบสื่อโฆษณากลางแจ้ง
3 (2-2-5)

 5120 แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ บังคับ    33 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ARTI2207 Drawing
 วาดเส้นเพื่อการออกแบบ
3 (2-2-5)
ARTI2209 Principles of Silkscreen
 การพิมพ์ซิลค์สกรีนเบื้องต้น
3 (2-2-5)
ARTI2210 Applied Sculpture
 ประติมากรรมประยุกต์
2 (1-2-3)
ARTI2307 Decorative Design
 การออกแบบลวดลาย
3 (2-2-5)
ARTI2308 Photography
 เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น
3 (2-2-5)
ARTI3111 Thai Style for Design
 การออกแบบไทยประยุกต์
3 (2-2-5)
ARTI3112 Art Presentation
 การนำเสนอผลงาน
3 (2-2-5)
ARTI3311 Psychological Design
 จิตวิทยาการออกแบบ
3 (2-2-5)
ARTI3312 Printing Design
 การออกแบบการพิมพ์
2 (1-2-3)
ARTI3410 Theory of Product Design
 ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์
2 (1-2-3)
ARTI3901 Research Methodology in Fine Arts
 ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปกรรม
3 (3-0-6)
ARTI4902 Arts Thesis
 ศิลปนิพนธ์
3 (0-6-3)

 5121 แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ เลือก    16 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ARTI2109 Materials and Techniques
 วัสดุและเทคนิคศิลป์
3 (2-2-5)
ARTI2205 Water Color
 การระบายสีน้ำ
2 (1-2-3)
ARTI2208 Anatomy
 กายวิภาค
3 (2-2-5)
ARTI2209 Principles of Silkscreen
 การพิมพ์ซิลค์สกรีนเบื้องต้น
3 (2-2-5)
ARTI2401 Product Media
 วัสดุผลิตภัณฑ์
3 (2-2-5)
ARTI2402 Folk Art Product
 ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
3 (2-2-5)
ARTI2403 Collage Design
 การออกแบบสร้างสรรค์เศษวัสดุ
3 (2-2-5)
ARTI2404 2 Dimensional Product Design
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 มิติ
3 (2-2-5)
ARTI2405 3 Dimensional Product Design
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ
3 (2-2-5)
ARTI3211 Creative Painting
 จิตรกรรมสร้างสรรค์
3 (2-2-5)
ARTI3212 Thai Painting
 จิตรกรรมไทย
3 (2-2-5)
ARTI3213 Silkscreen
 การพิมพ์ซิลค์สกรีนบนผ้า
2 (1-2-3)
ARTI3214 Multi Media Print
 การสร้างสื่อประสมทางการพิมพ์
3 (2-2-5)
ARTI3215 Rubber Stamp
 การพิมพ์แม่พิมพ์ตรายาง
2 (1-2-3)
ARTI3216 Relief Making Printing
 ภาพพิมพ์ผิวนูน
3 (2-2-5)
ARTI3217 Structural Sculpture
 ประติมากรรมโครงสร้าง
2 (1-2-3)
ARTI3218 Creative Sculpture
 ประติมากรรมสร้างสรรค์
3 (2-2-5)
ARTI3219 Decorative Sculpture
 ประติมากรรมตกแต่ง
3 (2-2-5)
ARTI3220 Carving
 การแกะสลัก
3 (2-2-5)
ARTI3406 Garment Design
 ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้า
3 (2-2-5)
ARTI3407 Technical Textile Design
 เทคนิคการออกแบบลายผ้า
3 (2-2-5)
ARTI3408 Batik
 บาติก
3 (2-2-5)
ARTI3409 Fashion Design
 การออกแบบเครื่องแต่งกาย
2 (1-2-3)
ARTI3411 Functional Design
 ออกแบบเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
ARTI3412 Souvenir Design
 การออกแบบของที่ระลึก
3 (2-2-5)
ARTI3413 Package Design
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
3 (2-2-5)
ARTI3414 Jewelry Design
 เทคนิคการออกแบบเครื่องประดับ
2 (1-2-3)
ARTI3415 Model
 การทำหุ่นจำลอง
2 (1-2-3)
ARTI3416 Pottery Design
 การออกแบบเครื่องปั้นดินเผา
3 (2-2-5)
ARTI3418 Exterior Design
 ออกแบบตกแต่งสถานที่
3 (2-2-5)

 6200 เลือกเสรี/เลือกอื่น ๆ    6 หน่วยกิต
 8000 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ARTI4801 Preparation for Professional Experience in Fine Art
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม
2 (0-0-90)
ARTI4802 Filed Experience in Fine Art
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม
5 (0-0-225)

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071