เมนูหลัก

โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 หลักสูตร : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1210 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษา บังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEEN1001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GETH1001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1211 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษา เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEEN1101 English for Self-development
 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
GEEN1102 English for Advance Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสูง
3 (3-0-6)
GEEN1103 English for Career Application
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงาน
3 (3-0-6)
GEEN1104 English for Recreation
 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
3 (3-0-6)
GEEN1105 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)

 1220 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษย์ บังคับ    1 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEHS1001 Information for Lerning
 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
1 (1-0-2)

 1221 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษย์ เลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEHS1101 Aesthetics of Life
 สุนทรียภาพของชีวิต
3 (3-0-6)
GEHS1102 Self-development for Happiness of Life
 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3 (3-0-6)
GEHS1103 Social Morality and Rationale
 จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
3 (3-0-6)

 1230 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มสังคม บังคับ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GESO1001 Dynamics of Thai Society
 พลวัตสังคมไทย
3 (3-0-6)

 1231 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มสังคม เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GESO1101 Dynamics of Global Society
 พลวัตสังคมโลก
3 (3-0-6)
GESO1102 Human and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GESO1103 Law for Daily Life
 กฏหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1240 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มคณิต-วิทย์ บังคับ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GESC1001 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3 (3-0-6)

 1241 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มคณิต-วิทย์ เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GESC1101 Information Technology and Communication
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GESC1102 Science for Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
GESC1103 Plant for Life
 พืชพรรณเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
GESC1104 Natural Resources and Environment for Life
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)

 1250 วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มพลานามัย บังคับ    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEPA1001 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
GEPA1002 Individual Sports
 กีฬาประเภทบุคคล
1 (0-2-1)

 3000 วิชาพื้นฐานทางธุรกิจ    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ACCT2301 Accounting and Financing
 การบัญชีและการเงิน
3 (3-0-6)
ECON1105 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
HRDM1101 Human Resource Management
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
MKRT1101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
MNGT1101 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)

 4000 วิชาแกน    28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENGL1101 English Form and Usage 1
 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
ENGL1102 Forms and Usage in English 2
 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
ENGL1201 Listening and Speaking English 1
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
ENGL1301 Reading English 1
 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
ENGL2401 English Writing 1
 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
ENGL2602 Practical English Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้
3 (3-0-6)
ENGL3505 Thai Studies 1
 ไทยศึกษา 1
3 (3-0-6)
ENGL3901 Research Methodology in English
 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
ENGL4901 Seminar in English
 สัมมนาทางภาษาอังกฤษ
1 (0-2-1)
ENGL4902 Research in English
 การวิจัยทางภาษาอังกฤษ
3 (0-6-3)

 5100 วิชาเอกบังคับ    33 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENGL2201 Listening and Speaking in Business English
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 (3-0-6)
ENGL2301 Reading in Business English
 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 (3-0-6)
ENGL2711 English for Hotel Industry 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรม 1
3 (3-0-6)
ENGL2721 English for Tourism Industry I
 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1
3 (3-0-6)
ENGL2731 English for the Secretary I
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการ 1
3 (3-0-6)
ENGL2741 English for Marketing 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาด 1
3 (3-0-6)
ENGL3401 Writing in Business English
 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 (3-0-6)
ENGL3701 Translation in Business English
 การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 (3-0-6)
ENGL3751 English for Finance and Banking 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเงินและการธนาคาร 1
3 (3-0-6)
ENGL3761 Intercultural Business Communication
 การสื่อสารธุรกิจระหว่างวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
ENGL3771 Mass Media English 1
 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 1
3 (3-0-6)

 5200 วิชาเอกเลือก    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENGL2712 English for Hotel Industry II
 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรม 2
3 (3-0-6)
ENGL2722 English for Tourism Industry 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2
3 (3-0-6)
ENGL3101 English for Information Technology I
 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3 (3-0-6)
ENGL3201 English for Public Speaking
 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
3 (3-0-6)
ENGL3732 English for the Secretary II
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการ 2
3 (3-0-6)
ENGL3742 English for Marketing II
 ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาด 2
3 (3-0-6)
ENGL3752 English for Finance and Banking 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเงิน และการธนาคาร 2
3 (3-0-6)
ENGL4761 English for Service Industries
 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
3 (3-0-6)
ENGL4762 English for Logistics
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจขนส่ง
3 (3-0-6)
ENGL4763 English for International Business
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
ENGL4764 English for Meeting and Presentation
 ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุมและการนำเสนอ
3 (3-0-6)
ENGL4772 Mass Media English II
 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 2
3 (3-0-6)

 6200 เลือกเสรี/เลือกอื่น ๆ    6 หน่วยกิต
 8000 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENGL4803 Preparation for Professional Experience in BusinessEnglish
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
2 (0-0-90)
ENGL4804 lield Experience in Business English
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
5(0-0-225)

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071