เมนูหลัก

หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
    สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร   
  หลักสูตร : สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   
  การท่องเที่ยว0 2.00
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)   
  หลักสูตร : สาขาวิชาการบัญชี   
  การบัญชี1254 2.00
  บัญชีบัณฑิต1064 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   
  การจัดการทั่วไป1254 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการเงินการธนาคาร   
  การเงินและการธนาคาร1284 2.00
  การเงินการธนาคาร1004 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการตลาด   
  การตลาด1254 2.00
  การตลาด1004 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์   
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์1254 2.00
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์1004 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1254 2.00
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1004 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ994 2.00
  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ1054 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการจัดการ   
  การจัดการ1004 2.00
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ   
  หลักสูตร : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   
  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ1194 2.00
  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ1154 2.00
  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ1024 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการบัญชี   
  การบัญชี1254 2.00
  บัญชีบัณฑิต1064 2.00
  บัญชีบัณฑิต994 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   
  การจัดการทั่วไป1254 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการเงินการธนาคาร   
  การเงินการธนาคาร1004 2.00
  การเงินและการธนาคาร1254 2.00
  การเงินและการธนาคาร254 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการตลาด   
  การตลาด1254 2.00
  การตลาด1004 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชานิเทศศาสตร์   
  นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์1074 2.00
  นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวารสารศาสตร์1074 2.00
  นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์1074 2.00
  นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการโฆษณา1074 2.00
  นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์และสื่อออนไลน์)1184 2.00
  นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และโฆษณา)1184 2.00
  นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่)1184 2.00
  นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล1144 2.00
  นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา1144 2.00
  นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่1144 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   
  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว1394 2.00
  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว1274 2.00
  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว1144 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์   
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์1224 2.00
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์1004 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1254 2.00
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1004 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ994 2.00
  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด994 2.00
  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร994 2.00
  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์994 2.00
  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ994 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการจัดการ   
  การจัดการ1004 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาวิทยาการประกอบการ   
  วิทยาการประกอบการ04 2.00
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)   
  หลักสูตร : สาขาวิชาการบัญชี   
  การบัญชี1254 2.00
  บัญชีบัณฑิต1064 2.00
  บัญชีบัณฑิต994 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   
  การจัดการทั่วไป1224 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการเงินการธนาคาร   
  การเงินและการธนาคาร1254 2.00
  การเงินการธนาคาร1004 2.00
  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร994 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการตลาด   
  การตลาด1254 2.00
  การตลาด1004 2.00
  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด994 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์   
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์1254 2.00
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์1004 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1254 2.00
  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ1054 2.00
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1004 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการจัดการ   
  การจัดการ1004 2.00
  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ994 2.00
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา   
  หลักสูตร : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   
  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ1204 2.00
  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ1154 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการบัญชี   
  การบัญชี1254 2.00
  บัญชีบัณฑิต1064 2.00
  บัญชีบัณฑิต994 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   
  การจัดการทั่วไป1224 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการเงินการธนาคาร   
  การเงินและการธนาคาร1254 2.00
  การเงินการธนาคาร1004 2.00
  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร994 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการตลาด   
  การตลาด1254 2.00
  การตลาด1004 2.00
  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด994 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชานิเทศศาสตร์   
  นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์1074 2.00
  นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวารสารศาสตร์1074 2.00
  นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์1074 2.00
  นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการโฆษณา1074 2.00
  นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์และสื่อออนไลน์)1184 2.00
  นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และโฆษณา)1184 2.00
  นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่)1184 2.00
  นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวารสารศาสตร์ดิจิดัล04 2.00
  นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา1144 2.00
  นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่1144 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   
  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว1394 2.00
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว1274 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์   
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์1254 2.00
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์1004 2.00
  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์994 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1254 2.00
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ944 2.00
  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ1054 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการจัดการ   
  การจัดการ1004 2.00
  บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ994 2.00

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071