เมนูหลัก

หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
    สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ   
  หลักสูตร : สาขาวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์   
  วิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์1574 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1314 2.00
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1184 2.00
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1064 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาส่งเสริมและธุรกิจการเกษตร   
  การผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง1464 2.00
  ส่งเสริมและธุรกิจเกษตร1264 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   
  เกษตรศาสตร์1894 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ   
  วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ934 2.00

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071