ข่าวประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 1.การรับเอกสารสำคัญของผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียน 2/2561 (ด่วนที่สุด)
- คณะ KEY CONTROL CODE ผลการศึกษาสู่ระบบ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
- สภาวิชาการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 27 มิถุนายน 2562 ปลี่ยนจาก 19 มิถุนายน
- ขอใบผลการเรียนแบบสำเร็จการศึกษา 28 มิถุนายน 2562
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 28 มิถุนายน 2562
- ขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ 30 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
หมายเหตุ : นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียน 2/2561 คณะจะต้องคีย์ Control code และนักศึกษาคีย์คำร้องขอสำเร็จการเข้าศึกษาเข้าสู่ระบบภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 และจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับกองคลัง, กองทุนฯ ทุกกรณี
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2562
 2. การ Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา โดยใช้ Chrome ในการใช้ระบบ (ด่วนที่สุด)
เมื่อทุกท่านเลือก Menu เข้าสู่ระบบโดยใช้ Chrome กรุณาทำตามภาพตัวอย่าง เพื่อเข้าสู่ระบบดังภาพ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 กรกฏาคม 2558
เลื่อนอ่านสักนิด