ข่าวประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 1.เปลี่ยนแปลงวันประชุมสภามหาวิทยาลัย (ด่วนที่สุด)
เนื่องจากมีการเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย จากวันที่ 18 มิ.ย. 63 เป็น วันที่ 25 มิ.ย.63 นักศึกษาขอรับใบวุฒิได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2563
 2.ประกาศบันทึกการขอสำเร็จการศึกษา (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถบันทึกขอสำเร็จการศึกษา และพิมพ์ใบขอสำเร็จการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 63
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2563
 3.การรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 (ด่วนที่สุด)
ดูที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 พฤษภาคม 2563
 4.ประกาศ QR-code เข้ากลุ่มเรียนเทอม 3/2562 รายวิชาของหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   งานทะบียนและประเมินผล   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2563
 5.ประกาศ QR-code เข้ากลุ่มเรียนเทอม 3/2562 รายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประเมินผล   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2563
 6.แก้ไขเกรด I,FM ออนไลน์ เทอม 1/2562 (ด่วนที่สุด)
สำหรับการแก้เกรดแก้ I, FM ออนไลน์ เทอม 1/2562 สามารถแก้ไขและส่ง control code ได้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 63 หากหลังจากนี้ เกรดจะปรับ จาก I, FM เป็น F อัตโนมัติ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 เมษายน 2563
 7.การรับเอกสารสำคัญของผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียน 2/2562 (ด่วนที่สุด)
คณะ KEY CONTROL CODE ผลการศึกษาสู่ระบบ ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
- สภาวิชาการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 17 มิถุนายน 2563
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 18 มิถุนายน 2563
- ขอใบผลการเรียนแบบสำเร็จการศึกษา 19 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
- ขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ 19 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
หมายเหตุ : นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียน 2/2562 คณะจะต้องคีย์ Control code และนักศึกษาคีย์คำร้องขอสำเร็จการเข้าศึกษาเข้าสู่ระบบภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 และจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับกองคลัง, กองทุนฯ ทุกกรณี
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2563
 8. การ Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา โดยใช้ Chrome ในการใช้ระบบ (ด่วนที่สุด)
เมื่อทุกท่านเลือก Menu เข้าสู่ระบบโดยใช้ Chrome กรุณาทำตามภาพตัวอย่าง เพื่อเข้าสู่ระบบดังภาพ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 กรกฏาคม 2558
 9.ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และการแสดงเกรดในระบบ (ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และการแสดงเกรดในระบบดูที่นี่
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2555
เลื่อนอ่านสักนิด