ข่าวประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 1.การรับเอกสารสำคัญของผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียน 1/2561 (ด่วนที่สุด)
- คณะ KEY CONTROL CODE ผลการศึกษาสู่ระบบ ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561
- สภาวิชาการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 16 มกราคม 2562
- ขอใบผลการเรียนแบบสำเร็จการศึกษา 18 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 17 มกราคม 2562
- ขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ 18 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
หมายเหตุ : นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียน 1/2561 คณะจะต้องคีย์ Control code และนักศึกษาคีย์คำร้องขอสำเร็จการเข้าศึกษาเข้าสู่ระบบภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 และจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับกองคลัง, กองทุนฯ ทุกกรณี
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2561
เลื่อนอ่านสักนิด