ข่าวประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 1.การรับเอกสารสำคัญของผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียน 1/2563 (ด่วนที่สุด)
คณะ KEY CONTROL CODE ผลการศึกษาสู่ระบบ ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2563
- สภาวิชาการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 23 ธันวาคม 2563
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 11 มกราคม 2564
- ขอทรานสคริปได้ 24 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
- ขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ 12 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
หมายเหตุ : นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียน 1/2563 คณะจะต้องคีย์ Control code และนักศึกษาคีย์คำร้องขอสำเร็จการเข้าศึกษาเข้าสู่ระบบภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 และจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับกองคลัง, กองทุนฯ ทุกกรณี
- นักศึกษาต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยการลงทะเบียนหรือรักษาสภาพนักศึกษา จนถึงภาคเรียนที่ 2/2562 ในภาคปกติ และภาคเรียนที่ 3/2562 ในภาคนอกเวลาราชการ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 ธันวาคม 2563
 2. การ Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา โดยใช้ Chrome ในการใช้ระบบ (ด่วนที่สุด)
เมื่อทุกท่านเลือก Menu เข้าสู่ระบบโดยใช้ Chrome กรุณาทำตามภาพตัวอย่าง เพื่อเข้าสู่ระบบดังภาพ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 กรกฏาคม 2558
 3.แก้ไขเกรด I,FM ออนไลน์ เทอม 1/2562-3/2562 (ด่วนมาก)
สำหรับการแก้เกรดแก้ I, FM ออนไลน์ เทอม 1/2562 -3/2562 สามารถแก้ไขและส่ง control code ได้ถึงวันที่ 10 ม..ค. 64 หากหลังจากนี้ เกรดจะปรับ จาก I, FM เป็น F อัตโนมัติ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 เมษายน 2563
เลื่อนอ่านสักนิด