ข่าวประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 1.การรับเอกสารสำคัญของผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียน 1/2561 (ด่วนที่สุด)
- คณะ KEY CONTROL CODE ผลการศึกษาสู่ระบบ ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561
- สภาวิชาการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 16 มกราคม 2562
- ขอใบผลการเรียนแบบสำเร็จการศึกษา 18 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 17 มกราคม 2562
- ขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ 18 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
หมายเหตุ : นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียน 1/2561 คณะจะต้องคีย์ Control code และนักศึกษาคีย์คำร้องขอสำเร็จการเข้าศึกษาเข้าสู่ระบบภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 และจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับกองคลัง, กองทุนฯ ทุกกรณี
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2561
 2.การรับเอกสารสำคัญของผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียน 3/2560 (ด่วนที่สุด)
- คณะ KEY CONTROL CODE ผลการศึกษาสู่ระบบ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
- สภาวิชาการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 23 พฤศจิกายน 2561
- ขอใบผลการเรียนแบบสำเร็จการศึกษา 24 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 20 ธันวาคม 2561
- ขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ 21 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
หมายเหตุ : นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียน 3/2560 คณะจะต้องคีย์ Control code และนักศึกษาคีย์คำร้องขอสำเร็จการเข้าศึกษาเข้าสู่ระบบภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 และจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับกองคลัง, กองทุนฯ ทุกกรณี
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2561
 3. การ Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา โดยใช้ Chrome ในการใช้ระบบ (ด่วนที่สุด)
เมื่อทุกท่านเลือก Menu เข้าสู่ระบบโดยใช้ Chrome กรุณาทำตามภาพตัวอย่าง เพื่อเข้าสู่ระบบดังภาพ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 กรกฏาคม 2558
เลื่อนอ่านสักนิด