เมนูหลักกรุณาป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน
  รหัสประจำตัว
รหัสผ่าน

กรอกรหัสนักศึกษาที่ช่องรหัสประจำตัว กรอกรหัสผ่านมี 2 แบบ คือ
1. กรอกด้วยเลขบัตรประชาชน 8 ตัวท้าย
2.กรอกด้วยรหัสนักศึกษา สำหรับกรอกด้วยรหัสนักศึกษาเมื่อออกจากระบบแล้ว เข้าระบบอีกครั้ง ให้กรอกเลขที่บัตรประชาชน 8 ตัวท้าย
   กรุณาเก็บรักษารหัสผ่านมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071