เมนูหลัก


รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา1002441 : เกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสถานะ
1 5611100677 นายทรงวิทย์ วรรณนุรักษ์- 21 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
2 5711100288 นางสาวจันทร์นภา บุญจันทร์- 20 ธันวาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
3 5711100312 นางสาวสุมินตรา กมลรัตน์- 17 ตุลาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
4 5711100809 นางสาวเบญจมาศ จันริดทอง- 20 ธันวาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
5 5711100817 นางสาวชลินตา ใหม่กู้- 20 ธันวาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
6 5711100924 นางสาวพรเพ็ญ ชนะกุล- 17 มกราคม 2562 อนุมัติสำเร็จ

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071