เมนูหลัก


รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา1002441 : เกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสถานะ
1 5511100298 นางสาวสรินยา สาวงษ์- 19 เมษายน 2561 อนุมัติสำเร็จ
2 5511100348 นางสาวเปมิกา ชนะชัย- 15 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
3 5511100462 นางสาวกมลพรรณ ปทุมยา- 19 เมษายน 2561 อนุมัติสำเร็จ
4 5611100073 นายอธิวัฒน์ พิมพ์บึง- 19 ตุลาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
5 5611100081 นางสาวอุสุมา พลหาญ- 17 สิงหาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
6 5611100099 นายนนทพัทธ์ โชคมีทรัพย์- 1 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติสำเร็จ
7 5611100305 นายวรากร ตุละ- 17 สิงหาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
8 5611100313 นายมนัสวี กอเซ็มมูซอ- 17 สิงหาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
9 5611100370 นายภราดร ผ่องอำไพ- 1 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติสำเร็จ
10 5611100503 นายนาเคนทร์ ดวงแก้ว- 19 ตุลาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
11 5611100578 นายทศพล ทองจรัส- 17 สิงหาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
12 5611100602 นายยุทธพงศ์ อัศม์เดช- 1 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติสำเร็จ
13 5611100651 นายวรพงศ์ วงศ์ทอง- 17 สิงหาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
14 5611100859 นางสาวผกามาศ ด้วงฤทธิ์- 17 สิงหาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
15 5611100867 นางสาวจุรีรัตน์ โนรี- 19 ตุลาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071