เมนูหลัก


รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา1002004 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสถานะ
1 5411100786 นางสาวอริศรา อรชุน- 16 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
2 5611100222 นางสาวกนกนันท์ ชีวะธรรม- 19 ตุลาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
3 5611100438 นางสาวอรสิริ เขตุเจริญ- 16 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
4 5611100768 นางสาวเบญจทิตย์ สุวรรณแสง- 19 ตุลาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
5 5611100826 นางสาวเพ็ญนภา เทียบมัง- 16 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติสำเร็จ

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071