ขั้นตอนการรายงานตัว

 

เอกสารการรายงานตัว

(เอกสารทุกฉบับจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับทุกฉบับ)

รายงานตัวที่ ชั้น 3  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันที่ 22 กรกฏาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น

 

ประกาศผลสอบ นักศึกษาประเภท Admission กลาง

 

 

 

-       รายชื่อผู้สอบผ่าน ประเภท Admission กลาง ดูรายชื่อ ที่นี่  
-       ผู้ที่สอบผ่าน Admission กลาง ของหลักสูตรแพทย์จีนบัณฑิต (ตั้งแต่ข้อ 3 – 8 ไม่ต้องดู เพราะรายงานตัวคนละวัน ) หรือติดต่อได้ที่เบอร์อัตโนมัติ 02-9425800 กดต่อ  5155 

 

 

 

1.     ให้นักศึกษาคีย์ข้อมูลส่วนตัวและดาวโหลดใบรายงานตัวจาก  Internet ที่เว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันที่ 10  -  22 กรกฎาคม  2559

2.     เลือก  http://reg.chandra.ac.th/registrar/login.asp โดยกรอก User และ Password เป็นรหัสประจำตัวนักศึกษา ครั้งแรก ถ้าเข้าครั้งที่ 2 จะใช้เป็น รหัสบัตรประชาชน 8 ตัวท้าย

3.     เลือก เมนู ประวัตินักศึกษา -> เมนูแก้ไขประวัตินักศึกษา  (กรอกข้อมูลที่เป็น * ทั้งหมด ) -> กดปุ่มบันทึก ->เลือก พิมพ์ประวัตินักศึกษา Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: http://reg.chandra.ac.th/registrar/images/common/misc/pdf.gif

 

4.     รูปถ่ายในชุดเครื่องแบบสถานศึกษาเดิมหรือเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน  1  รูป ขนาด  1  นิ้ว  ติดในใบรายงานตัว

5.     บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริงและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

6.     เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษา ตัวจริงสำเนา จำนวน 2 ฉบับ คือ ใบคุณวุฒิหรือใบสุทธิ ,ประกาศนียบัตร ,ใบแสดงผลการเรียนหรือ TRANSCRIPT หรือใบ รบ. 

7.     อื่น ๆ  (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ในกรณีที่ชื่อ - สกุลปัจจุบันและชื่อ-สกุลในใบแสดงคุณวุฒิไม่ตรงกัน ตัวจริงและสำเนาจำนวน  2  ฉบับ

8.     ชำระค่าธรรมเนียมรายงานตัว ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดของแต่ละสาขา คลิกที่นี่  ( ชำระเต็มจำนวน ไม่สามารถผ่อนผันได้)

 

 

 

การเรียงเอกสารรายงานตัว

 

1.     ใบรายงานตัวติดรูปถ่าย  1  รูป ให้เรียบร้อย

2.     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3.     เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษา สำเนาจำนวน 2 ฉบับและ ตัวจริง *คืนให้ในวันรายงานตัว

4.     อื่น ๆ  (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ในกรณีที่ชื่อ - สกุลปัจจุบันและชื่อ-สกุลในใบแสดงคุณวุฒิไม่ตรงกัน ตัวจริงและสำเนาจำนวน  2  ฉบับ

 

เอกสารที่ถ่ายสำเนาจะต้องเป็นกระดาษขนาด A4 เท่านั้นและ

ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับมิฉะนั้นจะต้องเริ่มดำเนินการใหม่ทุกขั้นตอน