newchandralogo

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประจำปีการศึกษา 2563

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกอบการ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และรายงานตัว

รายงานตัว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารสำนักงานอฺธิการบดี

รายงานตัวได้ทุกวันที่ 1 - 10 ของทุกเดือน

(สิ้นสุดการรายงานตัววันที่ 1 สิงหาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

 

            1. เข้าเมนู “ค้นหารหัสนักศึกษา” พิมพ์ชื่อและนามสกุล แล้วกดค้นหา จะพบรหัสประจำตัวนักศึกษา  ค้นหารหัสนักศึกษาได้ที่นี่ โดยให้นักศึกษา กรอกรหัสประจำตัวเป็น 631*  และ ใส่ชื่อนักศึกษา*  (ใส่ * ติดชื่อนักศึกษา) และ กดปุ่มค้นหา  ดังตัวอย่างข้างล่าง จดรหัสนักศึกษา 10 หลัก

 

หากใช้ Browser  chrome และมีรูปดังตัวอย่างด้านล่างให้ทำตามรูปนี้ เพื่อเข้าระบบ

 

Chrome_Sec

 

            2. เข้าเมนู “เข้าสู่ระบบ” หรือ http://reg.chandra.ac.th/registrar/login.asp  พิมพ์รหัสประจำตัวนักศึกษาที่ค้นหาได้จาก ข้อ .1 ในช่อง “รหัสประจำตัว” และ “รหัสผ่าน' เป็นรหัสประจำตัวนักศึกษา     

            3. เลือก เมนู ประวัตินักศึกษา -> เมนูแก้ไขประวัตินักศึกษา  (กรอกข้อมูลที่เป็น * ทั้งหมด ) -> กดปุ่มบันทึก ->เลือก พิมพ์ประวัตินักศึกษาเลือกที่สัญญลักษณ์นี้  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: http://reg.chandra.ac.th/registrar/images/common/misc/pdf.gif  (กรอกประวัติส่วนตัวของนักศึกษาให้ครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกด “บันทึก” )

 

            4. ช่องวันสำเร็จการศึกษา ถ้ายังไม่มีวันสำเร็จการศึกษา กรอกวันที่ 31/03/2563

            5. ช่องสถานศึกษาเดิมถ้าหาไม่เจอสามารถกรอก ชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไว้ก่อนได้

            6.รูปถ่ายในชุดเครื่องแบบสถานศึกษาเดิมหรือเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน  1  รูป ขนาด  1  นิ้ว  ติดในใบรายงานตัว

            7. บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง

            8. เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาแบบ 5 เทอม หรือ แบบสำเร็จการศึกษา ตัวจริงและสำเนา จำนวน 2 ฉบับ คือ ใบคุณวุฒิหรือใบสุทธิ ,ประกาศนียบัตร ,ใบแสดงผลการเรียนหรือ TRANSCRIPT หรือใบ รบ.

            9. อื่น ๆ  (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ในกรณีที่ชื่อ - สกุลปัจจุบันและชื่อ-สกุลในใบแสดงคุณวุฒิไม่ตรงกัน ตัวจริงและสำเนาจำนวน  2  ฉบับ

            10. ชำระค่าธรรมเนียมรายงานตัวนักศึกษาใหม่ สาขาวิทยาการประกอบการ จำนวน 3,000 บาท

 

หากไม่สามารถกรอกข้อมูลหรือพิมพ์เอกสารรายงานตัวไม่ได้

ติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

เอกสารที่ถ่ายสำเนาจะต้องเป็นกระดาษขนาด A4 เท่านั้นและ

ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ