newchandralogo

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

รอบโควตาพิเศษ  ครั้งที่ 2

 

 

นักศึกษาที่สอบผ่านสามารถค้นหารหัสนักศึกษาได้ โดย ค้นหารหัสนักศึกษาได้ที่นี่ โดยให้นักศึกษา กรอกรหัสประจำตัวเป็น 631*  และ ใส่ชื่อนักศึกษา*  (ใส่ * ติดชื่อนักศึกษา)  ดังตัวอย่างข้างล่าง    จดรหัสนักศึกษา 10 หลัก

 

 

 

หรือค้นหารหัสนักศึกษาได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

 

รอบ 2 โควตาพิเศษ ครั้งที่ 2

จาก   โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ,โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ,โรงเรียนเทพลีลา,

โรงเรียนนนทรีวิทยา , รงเรียนปากเกร็ด ,โรงเรียนบางบัวทอง,โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

 

คณะเกษตรและชีวภาพ

ดูที่นี่  (.pdf)

คณะศึกษาศาสตร์

ดูที่นี่  (.pdf)

คณะวิทยาศาสตร์

ดูที่นี่  (.pdf)

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดูที่นี่   (.pdf)

คณะวิทยาการจัดการ

ดูที่นี่  (.pdf)

 

 

ขั้นตอนการรายงานตัว

เอกสารการรายงานตัว

(เอกสารทุกฉบับจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับทุกฉบับ)

 

รายงานตัวได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม  - 1 พฤษภาคม 2563

ชั้น 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น

 

ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละลิทธิ์

 

                   1. จดรหัสนักศึกษา 10 หลัก  ด้านบน

                   2. ให้นักศึกษาคีย์ข้อมูลส่วนตัวและดาวโหลดใบรายงานตัวจาก  Internet ที่เว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 23  มีนาคม  -  1 พฤษภาคม 2563

                   3. เลือก  http://reg.chandra.ac.th/registrar/login.asp โดยรหัสประจำตัว เป็นรหัสประจำตัวนักศึกษา  และ รหัสผ่านรหัสประจำตัวนักศึกษา

หากใช้ Browser  chrome และมีรูปดังตัวอย่างด้านล่างให้ทำตามรูปนี้ เพื่อเข้าระบบ

Chrome_Sec

 

                   4. เลือก เมนู ประวัตินักศึกษา -> เมนูแก้ไขประวัตินักศึกษา  (กรอกข้อมูลที่เป็น * ทั้งหมด ) -> กดปุ่มบันทึก ->เลือก พิมพ์ประวัตินักศึกษาเลือกที่สัญญลักษณ์นี้  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: http://reg.chandra.ac.th/registrar/images/common/misc/pdf.gif  

                  (กรอกประวัติส่วนตัวของนักศึกษาให้ครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกด “บันทึก” )

 

                   5. . ช่องวันสำเร็จการศึกษา ถ้ายังไม่มีวันสำเร็จการศึกษา กรอกวันที่ 31/03/2563

                   6. . ช่องสถานศึกษาเดิมถ้าหาไม่เจอสามารถกรอก ชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไว้ก่อนได้

                   7.รูปถ่ายในชุดเครื่องแบบสถานศึกษาเดิมหรือเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน  1  รูป ขนาด  1  นิ้ว  ติดในใบรายงานตัว

                   8. บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง

                   9. เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาแบบ 5 เทอม หรือ แบบสำเร็จการศึกษา ตัวจริงและสำเนา จำนวน 2 ฉบับ คือ ใบคุณวุฒิหรือใบสุทธิ ,ประกาศนียบัตร ,ใบแสดงผลการเรียนหรือ TRANSCRIPT หรือใบ รบ.

                   10. อื่น ๆ  (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ในกรณีที่ชื่อ - สกุลปัจจุบันและชื่อ-สกุลในใบแสดงคุณวุฒิไม่ตรงกัน ตัวจริงและสำเนาจำนวน  2  ฉบับ

                   11. ชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดของแต่ละสาข คลิกที่นี่  ( ชำระเต็มจำนวน)

 

**  หากไม่สะดวกในการกรอกข้อมูลและพิมพ์ใบรายงานตัวสามารถทำในวันรายงานตัวได้ที่

ชั้น 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี **

 

 

การเรียงเอกสารรายงานตัว

 

                   1. ใบผ่อนผันใบ ร.บ. (พิมพ์ออกมาพร้อมกันกับใบรายงานตัว)

                   2. ใบรายงานตัวติดรูปถ่าย  1 นิ้ว 1 รูป  ให้เรียบร้อย

                   3. เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษา สำเนา จำนวน 2 ฉบับ

                   4. อื่น ๆ  (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ในกรณีที่ชื่อ - สกุลปัจจุบันและชื่อ-สกุลในใบแสดงคุณวุฒิไม่ตรงกัน ตัวจริงและสำเนาจำนวน  2  ฉบับ

 

เอกสารที่ถ่ายสำเนาจะต้องเป็นกระดาษขนาด A4 เท่านั้นและ

ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ