ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาคนอกเวลาราชการ

 

นักศึกษาที่สอบผ่านสามารถค้นหารหัสนักศึกษาได้ โดย ค้นหารหัสนักศึกษาได้ที่นี่ โดยให้นักศึกษา กรอกรหัสประจำตัวเป็น 622*  และ ใส่ชื่อนักศึกษา*  (ใส่ * ติดชื่อนักศึกษา) นามสกุล กรอก * 

และ กดปุ่มค้นหา  ดังตัวอย่างข้างล่าง    จดรหัสนักศึกษา 10 หลัก ที่ได้ แล้วมาอ่าน ขั้นตอนรายงานตัวด้านล่าง  ให้ละเอียด แล้วทำตามรายละเอียดที่บอกไว้

 

 

 

หรือค้นหารหัสนักศึกษาได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

คณะศึกษาศาสตร์

ดูที่นี่  (.pdf)

คณะวิทยาศาสตร์

ดูที่นี่  (.pdf)

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดูที่นี่   (.pdf)

คณะวิทยาการจัดการ

ดูที่นี่  (.pdf)

 

 

ขั้นตอนการรายงานตัว

เอกสารการรายงานตัว

(เอกสารทุกฉบับจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับทุกฉบับ)

รายงานตัวที่ ชั้น 3  อาคารสำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

วันที่  21  กรกฎาคม  2562  ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.30 น

 

1. จดรหัสนักศึกษา 10 หลัก  ด้านบน

2. ให้นักศึกษาคีย์ข้อมูลส่วนตัวและดาวโหลดใบรายงานตัวจาก  Internet ที่เว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่  18 - 21 กรกฎาคม  2562 (ถ้าไม่สามารถบันทึกหรือพิมพ์ได้สามารถติดต่อได้ในวันรายงานตัว ณ ห้องศูนย์รับสมัครนักศึกษา ชั้น 1

3. เข้าที่ http://reg.chandra.ac.th/registrar/login.asp  และทำตามตัวอย่างรูปด้านล่าง

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการกรอกใบรายงานตัว2

ขั้นตอนการกรอกใบรายงานตัว3

3. ช่องสถานศึกษาเดิมถ้าหาไม่เจอสามารถกรอก ชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไว้ก่อนได้

4. รูปถ่ายในชุดเครื่องแบบสถานศึกษาเดิม จำนวน  1  รูป ขนาด  1  นิ้ว  ติดในใบรายงานตัว

5. บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง

6. เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาแบบสำเร็จการศึกษา ตัวจริงและสำเนา จำนวน 2 ฉบับ คือ ใบคุณวุฒิหรือใบสุทธิ ,ประกาศนียบัตร ,ใบแสดงผลการเรียนหรือ TRANSCRIPT หรือใบ รบ.

7. อื่น ๆ  (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ในกรณีที่ชื่อ - สกุลปัจจุบันและชื่อ-สกุลในใบแสดงคุณวุฒิไม่ตรงกัน ตัวจริงและสำเนาจำนวน  2  ฉบับ

8. ชำระค่าธรรมเนียมรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (ภาคนอกเวลาราชการ) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดของแต่ละสาข คลิกที่นี่  ( ชำระเต็มจำนวน)

 

(ถ้าไม่สามารถบันทึกหรือพิมพ์ได้สามารถติดต่อได้ในวันรายงานตัว ณ ห้องศูนย์รับสมัครนักศึกษา ชั้น 1)

 

 

 

 

การเรียงเอกสารรายงานตัว

 

1. ใบรายงานตัวติดรูปถ่าย  1  รูป ให้เรียบร้อย

2. เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษา สำเนา จำนวน 2 ฉบับ

3. อื่น ๆ  (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ในกรณีที่ชื่อ - สกุลปัจจุบันและชื่อ-สกุลในใบแสดงคุณวุฒิไม่ตรงกัน ตัวจริงและสำเนาจำนวน  2  ฉบับ

 

เอกสารที่ถ่ายสำเนาจะต้องเป็นกระดาษขนาด A4 เท่านั้นและ

ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับมิ