ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รอบ 5 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 2

 

นักศึกษาที่สอบผ่านสามารถค้นหารหัสนักศึกษาได้ โดย ค้นหารหัสนักศึกษาได้ที่นี่ โดยให้นักศึกษา กรอกรหัสประจำตัวเป็น 621*  และ ใส่ชื่อนักศึกษา*  (ใส่ * ติดชื่อนักศึกษา) นามสกุล กรอก * 

และ กดปุ่มค้นหา  ดังตัวอย่างข้างล่าง    จดรหัสนักศึกษา 10 หลัก ที่ได้ แล้วมาอ่าน ขั้นตอนรายงานตัวด้านล่าง  ให้ละเอียด แล้วทำตามรายละเอียดที่บอกไว้

 

 

 

หรือค้นหารหัสนักศึกษาได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

คณะเกษตรและชีวภาพ

ดูที่นี่  (.pdf)

คณะศึกษาศาสตร์

ดูที่นี่  (.pdf)

คณะวิทยาศาสตร์

ดูที่นี่  (.pdf)

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดูที่นี่   (.pdf)

คณะวิทยาการจัดการ

ดูที่นี่  (.pdf)

วิทยาลัยการแพทย์แผนจีน

ดูที่นี่  (.pdf)

 

 

ขั้นตอนการรายงานตัว

เอกสารการรายงานตัว

(เอกสารทุกฉบับจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับทุกฉบับ)

 

รายงานตัวที่ ชั้น 2  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

วันที่  14  - 26  มิถุนายน  2562  ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.30 น

หยุดเสาร์ที่ 15 มิถุนายน และ เสาร์ที่ 22 มิถุนายน  2562

 

1. จดรหัสนักศึกษา 10 หลัก  ด้านบน

2. ให้นักศึกษาคีย์ข้อมูลส่วนตัวและดาวโหลดใบรายงานตัวจาก  Internet ที่เว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่  14  -  26 มิถุนายน  2562 (ถ้าไม่สามารถบันทึกหรือพิมพ์ได้สามารถติดต่อได้ในวันรายงานตัว ณ ห้องศูนย์รับสมัครนักศึกษา ชั้น 1 หรือ ชั้น 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คารสำนนักงานอธิการบดี )

3. เข้าที่ http://reg.chandra.ac.th/registrar/login.asp  และทำตามตัวอย่างรูปด้านล่าง

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการกรอกใบรายงานตัว2

ขั้นตอนการกรอกใบรายงานตัว3

3. ช่องสถานศึกษาเดิมถ้าหาไม่เจอสามารถกรอก ชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไว้ก่อนได้

4. รูปถ่ายในชุดเครื่องแบบสถานศึกษาเดิม จำนวน  1  รูป ขนาด  1  นิ้ว  ติดในใบรายงานตัว

5. บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง

6. เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาแบบสำเร็จการศึกษา ตัวจริงและสำเนา จำนวน 2 ฉบับ คือ ใบคุณวุฒิหรือใบสุทธิ ,ประกาศนียบัตร ,ใบแสดงผลการเรียนหรือ TRANSCRIPT หรือใบ รบ.

7. อื่น ๆ  (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ในกรณีที่ชื่อ - สกุลปัจจุบันและชื่อ-สกุลในใบแสดงคุณวุฒิไม่ตรงกัน ตัวจริงและสำเนาจำนวน  2  ฉบับ

8. ชำระค่าธรรมเนียมรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดของแต่ละสาข คลิกที่นี่  ( ชำระเต็มจำนวน)

 

(ถ้าไม่สามารถบันทึกหรือพิมพ์ได้สามารถติดต่อได้ในวันรายงานตัว ณ ห้องศูนย์รับสมัครนักศึกษา ชั้น 1 หรือ สำนักส่งเสริมวิชาการ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี)

 

 

 

 

การเรียงเอกสารรายงานตัว

 

1. ใบรายงานตัวติดรูปถ่าย  1  รูป ให้เรียบร้อย

2. เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษา สำเนา จำนวน 2 ฉบับ

3. อื่น ๆ  (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ในกรณีที่ชื่อ - สกุลปัจจุบันและชื่อ-สกุลในใบแสดงคุณวุฒิไม่ตรงกัน ตัวจริงและสำเนาจำนวน  2  ฉบับ

 

เอกสารที่ถ่ายสำเนาจะต้องเป็นกระดาษขนาด A4 เท่านั้นและ

ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับมิ