ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ภาคนอกเวลาราชการ

 

นักศึกษาที่สอบผ่านสามารถค้นหารหัสนักศึกษาได้ โดย ค้นหารหัสนักศึกษาได้ที่นี่ โดยให้นักศึกษา กรอกรหัสประจำตัวเป็น 612* (ปกติ) และ ใส่ชื่อนักศึกษา*  (ใส่ * ติดชื่อนักศึกษา) นามสกุล กรอก * อย่างเดียว  ดังตัวอย่างข้างล่าง    จดรหัสนักศึกษา 10 หลัก ที่ได้ แล้วมาอ่าน ขั้นตอนรายงานตัวด้านล่าง  ให้ละเอียด แล้วทำตามรายละเอียดที่บอกไว้

 

 

 

หรือค้นหารหัสนักศึกษาได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

                                                       

*  คณะวิทยาศาสตร์

คลิกที่นี่  (.pdf)

*  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

คลิกที่นี่  (.pdf)

*  คณะวิทยาการจัดการ

คลิกที่นี่  (.pdf)

 

สาขาที่ไม่สามารถเปิดสอนได้เนื่องจากมีนักศึกษาน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดได้แก่

1.   จิตวิทยา คลิกที่นี่  (.pdf)

2.   ภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่  (.pdf)

3.   นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่ คลิกที่นี่  (.pdf)

4.   เทคโนโลยีสารสนเทศ คลิกที่นี่  (.pdf)

 

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถขอเปลี่ยนสาขาที่ยังเปิดอยู่ได้ ยกเว้นสาขาดนตรีสากล หรือสามารถขอเงินค่าสมัครเรียนคืนได้ โดยติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่ 31 ก.ค. – 4 ส.ค. 61

ขั้นตอนการรายงานตัว

เอกสารการรายงานตัว

(เอกสารทุกฉบับจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับทุกฉบับ)

 

รายงานตัวที่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น

 

1. จดรหัสนักศึกษา 10 หลัก  ด้านบน

2. ให้นักศึกษาคีย์ข้อมูลส่วนตัวและดาวโหลดใบรายงานตัวจาก  Internet ที่เว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 05  สิงหาคม 2561

3. เลือก  http://reg.chandra.ac.th/registrar/login.asp โดยกรอก User และ Password เป็นรหัสประจำตัวนักศึกษาในครั้งแรก  เข้าครั้งที่ 2 Password จะใช้เป็น รหัสบัตรประชาชน 8 ตัวท้ายนับจากตัวที่ 6 ของบัตรเช่น 11000 12345678  password จะเป็น 12345678 เป็นต้น ส่วน User จะใช้เป็น รหัสนักศึกษา

       หมายเหตุ : เข้าใช้งานด้วย Google Chrome แล้ว พบปัญหาดังภาพ วิธีแก้ไขปัญหา ให้คลิ๊กที่คำว่า    ADVANCED   และคลิ๊กที่คำว่า Proceed to reg.chandra.ac.th (unsafe) ก็จะสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ 

4. เลือก เมนู ประวัตินักศึกษา -> เมนูแก้ไขประวัตินักศึกษา  (กรอกข้อมูลที่เป็น * ทั้งหมด ) -> กดปุ่มบันทึก ->เลือก พิมพ์ประวัตินักศึกษา Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: http://reg.chandra.ac.th/registrar/images/common/misc/pdf.gif

5. ช่องวันสำเร็จการศึกษา ตัวอย่างรูปแบบกรอกวันที่ดังนี้  05/08/2561

6. ช่องสถานศึกษาเดิมถ้าหาไม่เจอสามารถกรอก ชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไว้ก่อนได้

7. รูปถ่ายในชุดเครื่องแบบสถานศึกษาเดิมหรือเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน  1  รูป ขนาด  1  นิ้ว  ติดในใบรายงานตัว

8. บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริงและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

9. เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาใบรับรองเกรด 5 เทอม ตัวจริงและสำเนา จำนวน 2 ฉบับ คือ ใบคุณวุฒิหรือใบสุทธิ ,ประกาศนียบัตร ,ใบแสดงผลการเรียนหรือ  TRANSCRIPT หรือใบ ปพ.1 

10.              อื่น ๆ  (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ในกรณีที่ชื่อ - สกุลปัจจุบันและชื่อ-สกุลในใบแสดงคุณวุฒิไม่ตรงกัน ตัวจริงและสำเนาจำนวน  2  ฉบับ

11.              ชำระค่าธรรมเนียมรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (ภาคนอกเวลาราชการ) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดของแต่ละสาข คลิกที่นี่  ( ชำระเต็มจำนวน)

 

 

การเรียงเอกสารรายงานตัว

 

1. ใบรายงานตัวติดรูปถ่าย  1  รูป ให้เรียบร้อย

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3. เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษา สำเนา จำนวน 2 ฉบับ

4. อื่น ๆ  (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ในกรณีที่ชื่อ - สกุลปัจจุบันและชื่อ-สกุลในใบแสดงคุณวุฒิไม่ตรงกัน ตัวจริงและสำเนาจำนวน  2  ฉบับ

 

เอกสารที่ถ่ายสำเนาจะต้องเป็นกระดาษขนาด A4 เท่านั้นและ

ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับมิฉะนั้นจะต้องเริ่มดำเนินการใหม่ทุกขั้นตอน