newchandralogo

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

 

 

 

นักศึกษาที่สอบผ่านสามารถค้นหารหัสนักศึกษาได้ โดย ค้นหารหัสนักศึกษาได้ที่นี่ โดยให้นักศึกษา กรอกรหัสประจำตัวเป็น 611* (ปกติ) และ ใส่ชื่อนักศึกษา*  (ใส่ * ติดชื่อนักศึกษา) นามสกุล กรอก * อย่างเดียว  ดังตัวอย่างข้างล่าง    จดรหัสนักศึกษา 10 หลัก ที่ได้ แล้วมาอ่าน ขั้นตอนรายงานตัวด้านล่าง  ให้ละเอียด แล้วทำตามรายละเอียดที่บอกไว้

 

 

 

หรือค้นหารหัสนักศึกษาได้ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยกด ctrl+F ในการค้นหา

                                                       

*  คณะเกษตรและชีวภาพ

ดูที่นี่  (.pdf)

*  คณะวิทยาศาสตร์

ดูที่นี่  (.pdf)

*  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดูที่นี่   (.pdf)

*  คณะวิทยาการจัดการ

ดูที่นี่  (.pdf)

*  วิทยาลัยการแพทย์แผนจีน

ดูที่นี่  (.pdf)

 

 

ขั้นตอนการรายงานตัว

เอกสารการรายงานตัว

(เอกสารทุกฉบับจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับทุกฉบับ)

 

รายงานตัวที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันที่ 15 มิถุนายน 2561  ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น

 

1.     จดรหัสนักศึกษา 10 หลัก  ด้านบน

2.     ให้นักศึกษาคีย์ข้อมูลส่วนตัวและดาวโหลดใบรายงานตัวจาก  Internet ที่เว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 12  -  15 มิถุนายน   2561

3.     เลือก  http://reg.chandra.ac.th/registrar/login.asp โดยกรอก User และ Password เป็นรหัสประจำตัวนักศึกษาในครั้งแรก  เข้าครั้งที่ 2 Password จะใช้เป็น รหัสบัตรประชาชน 8 ตัวท้ายนับจากตัวที่ 6 ของบัตรเช่น 11000 12345678  password จะเป็น 12345678 เป็นต้น ส่วน User จะใช้เป็น รหัสนักศึกษา

4.     เลือก เมนู ประวัตินักศึกษา -> เมนูแก้ไขประวัตินักศึกษา  (กรอกข้อมูลที่เป็น * ทั้งหมด ) -> กดปุ่มบันทึก ->เลือก พิมพ์ประวัตินักศึกษา Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: http://reg.chandra.ac.th/registrar/images/common/misc/pdf.gif

5.     ช่องวันสำเร็จการศึกษา ถ้ายังไม่มีวันสำเร็จการศึกษา สามารถกรอกวันที่ 28/03/2561

6.     ช่องสถานศึกษาเดิมถ้าหาไม่เจอสามารถกรอก ชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไว้ก่อนได้

7.     รูปถ่ายในชุดเครื่องแบบสถานศึกษาเดิมหรือเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน  1  รูป ขนาด  1  นิ้ว  ติดในใบรายงานตัว

8.     บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริงและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

9.     เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตัวจริงและสำเนา จำนวน 2 ฉบับ คือ ใบคุณวุฒิหรือใบสุทธิ ,ประกาศนียบัตร ,ใบแสดงผลการเรียนหรือ TRANSCRIPT หรือ  ใบ ปพ.1

10.  อื่น ๆ  (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ในกรณีที่ชื่อ - สกุลปัจจุบันและชื่อ-สกุลในใบแสดงคุณวุฒิไม่ตรงกัน ตัวจริงและสำเนาจำนวน  2  ฉบับ

11.  ชำระค่าธรรมเนียมรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดของแต่ละสาข คลิกที่นี่  ( ชำระเต็มจำนวน)

 

 

การเรียงเอกสารรายงานตัว

 

1.   ใบผ่อนผัน (สำหรับเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษา) [จะพิมพ์ออกมาพร้อมใบรายงานตัว]  ถ้าไม่สามารถพิมพ์ได้สามารถมาพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยได้ในวันรายงานตัว

2.    ใบรายงานตัวติดรูปถ่าย  1  รูป ให้เรียบร้อย

3.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4.    เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษา สำเนา จำนวน 2 ฉบับ

5.    อื่น ๆ  (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ในกรณีที่ชื่อ - สกุลปัจจุบันและชื่อ-สกุลในใบแสดงคุณวุฒิไม่ตรงกัน ตัวจริงและสำเนาจำนวน  2  ฉบับ

 

เอกสารที่ถ่ายสำเนาจะต้องเป็นกระดาษขนาด A4 เท่านั้นและ

ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับมิฉะนั้นจะต้องเริ่มดำเนินการใหม่ทุกขั้นตอน