newchandralogo

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และห้องสอบสัมภาษณ์

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  รอบ 5  รับตรงอิสระ ครั้งที่ 2

ประจำปี 2561

 

สอบสัมภาษณ์ วันที่  11 กรกฎาคม  2561

 

ข้อแนะนำ

1.            เข้าเว็บ http://eadmission.chandra.ac.th/Print/Check.aspx เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบสัมภาษณ์ ใช้คู่กับบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้

2.           กรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่างเพราะแต่ละสาขาอาจมีการสอบข้อเขียนในช่วงเช้า

3.           นักศึกษาควรมาถึงมหาวิทยาลัยก่อน 8.30 น.

 

หมายเหตุ :  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปิดสอน หากมีนักศึกษาผ่านการสอบน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

 

คณะศึกษาศาสตร์  สอบสัมภาษณ์ที่ อาคาร 4 และโรงยิม

รายงานตัว 8.30 - 10.00 ที่ สำนักงานคณะ อาคาร 4 ชั้น 1

สอบ 9.00 - 12.00

 

สาขาวิชา

ห้องสอบ

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสัมภาษณ์

 

จิตวิทยา

 

อาคาร 4

ห้องพักสาขาวิชาจิตวิทยา

ชั้น 3

 

1.บัตรประจำตัวสอบ  (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

2. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

 

หมายเหตุ : พลศึกษา เตรียมชุดพละ

เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (ค.บ.)

อาคาร 4

ห้องประชุมครูสัมมนา 1

ชั้น 1

พลศึกษา (ค.บ.)

โรงยิมพลศึกษา

 

คณะวิทยาศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ลงทะเบียนเพื่อรายงานตัวเข้าสอบ เวลา 8.00 – 10.30 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 9.00 – 12.00
**ควรรับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนรายงานตัว**

สาขาวิชา

ห้องสอบ

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสัมภาษณ์

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

 

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

 

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

วิทยาศาสตร์การกีฬา

 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

เทคโนโลยีการผลิต

 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)

 

ฟิสิกส์ (ค.บ.)

 

อาหารและโภชนาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3

1.บัตรประจำตัวสอบ  (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

2. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

หมายเหตุ :  เอกสารทุกอย่างสามารถใช้ ตัวจริง หรือ สำเนาได้

 

 

คณะวิทยาการจัดการ สอบสัมภาษณ์ที่อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

สาขาวิชา

ห้องสอบ

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสัมภาษณ์

แขนงการจัดการ

 

แขนงการเงินการธนาคาร

 

แขนงการตลาด

 

แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 

แขนงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่

 

แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล

 

แขนงการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

 

การบัญชี

 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5

 

 

 

1.บัตรประจำตัวสอบ  (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

2. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สอบสัมภาษณ์ที่ อาคาร 28 อาคารมานิจชุมสาย และอาคาร 32

 

สาขาวิชา

ห้องสอบ

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสัมภาษณ์

ศิลปกรรม

(ออกแบบประยุกต์ศิลป์)

อาคาร 32 ชั้น 5

1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับการสเก็ตภาพ

2. ผลงาน

3. บัตรประจำตัวสอบ (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

 

นาฏศิลป์และศิลปการแสดง

อาคารมานิจชุมสาย

1.เพลงสำหรับทำการแสดง

2.ผ้าแดง ชุดพละหรือชุดสำหรับแสดง

3. แฟ้มสะสมผลงาน

4. ใบแสดงผลการเรียน

5.บัตรประจำตัวสอบ (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

 

 

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

 

ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

 

รัฐประศาสนศาสตร์

 

ภาษาไทย

 

นิติศาสตร์

 

การบริหารและพัฒนาชุมชน

 

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

 

2811

1.บัตรประจำตัวสอบ  (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

2. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

 จำนวน 1 ฉบับ

3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

 

หมายเหตุ : รัฐประศาสนศาสตร์  สอบความรู้ทั่วไป เตรียมดินสอ 2 บี

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

 

2830

1.บัตรประจำตัวสอบ  (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

2. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

 จำนวน 1 ฉบับ

3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

 

ดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.)

อาคาร 32 ชั้น 2

1.บัตรประจำตัวสอบ  (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

2. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

4.เครื่องดนตรีสำหรับปฏิบัติ

 

 

คณะเกษตรและชีวภาพ  สอบสัมภาษณ์ที่อาคารคณะเกษตรและชีวภาพ

 

สาขาวิชา

ห้องสอบ

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสัมภาษณ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

อาคารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1.บัตรประจำตัวสอบ  (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

2. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

 

 

 

วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ

ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ

 

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  สอบสัมภาษณ์ที่อาคารนวัตกรรมการศึกษา (อาคาร 33)

 

สาขาวิชา

ห้องสอบ

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสัมภาษณ์

การแพทย์แผนจีนบัณฑิต

ห้อง 33–704

ชั้น 7 อาคาร 33

1.บัตรประจำตัวสอบ  (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

2. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)