newchandralogo

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และห้องสอบสัมภาษณ์

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  รอบ 4  รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1

ประจำปี 2561

 

สอบสัมภาษณ์ วันที่  2 มิถุนายน  2561

 

ข้อแนะนำ

1.            เข้าเว็บ http://eadmission.chandra.ac.th/Print/Check.aspx เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบสัมภาษณ์ ใช้คู่กับบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้

2.           กรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่างเพราะแต่ละสาขาอาจมีการสอบข้อเขียนในช่วงเช้า

3.           นักศึกษาควรมาถึงมหาวิทยาลัยก่อน 8.30 น.

 

หมายเหตุ :  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปิดสอน หากมีนักศึกษาผ่านการสอบน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

 

คณะศึกษาศาสตร์  สอบสัมภาษณ์ที่ อาคาร 4

รายงานตัว 8.30 - 10.00 ที่ สำนักงานคณะ อาคาร 4 ชั้น 1

สอบ 9.00 - 12.00

 

สาขาวิชา

ห้องสอบ

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสัมภาษณ์

 

จิตวิทยา

 

อาคาร 4

ห้องพักสาขาวิชา

ชั้น 3

 

1.บัตรประจำตัวสอบ  (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

2. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

การศึกษาปฐมวัย

ห้องปฏิบัติการปฐมวัย

ชั้น 3

 

คณะวิทยาศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ที่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

ลงทะเบียนเพื่อรายงานตัวเข้าสอบ เวลา 8.00 – 10.30 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 9.00 – 12.00
**ควรรับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนรายงานตัว**

สาขาวิชา

ห้องสอบ

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสัมภาษณ์

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

วิทยาศาสตร์การกีฬา

 

 

ห้องประชุมชั้น 8 

(ห้องใหญ่)

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

 

1.บัตรประจำตัวสอบ  (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

2. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

หมายเหตุ :  เอกสารทุกอย่างสามารถใช้ ตัวจริง หรือ สำเนาได้

 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

เทคโนโลยีการผลิต

 

คณิตศาสตร์ (ค.บ.)

 

ห้องประชุมชั้น 8

(ห้องเล็ก)

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

 

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

 

การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ห้องประชุมชั้น 6    

(ห้อง STEM )

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

 

 

ฟิสิกส์ (ค.บ.)

ห้อง 2672

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

อาหารและโภชนาการ

ห้อง 2694

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

 

คณะวิทยาการจัดการ สอบสัมภาษณ์ที่อาคาร 9

 

สาขาวิชา

ห้องสอบ

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสัมภาษณ์

แขนงการจัดการ

ห้อง 915

 

 

 

1.บัตรประจำตัวสอบ  (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

2. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

แขนงการเงินการธนาคาร

 

แขนงการตลาด

 

 

แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์

แขนงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่

 

แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทอล

 

            แขนงการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

 

บัญชีบัณฑิต

 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สอบสัมภาษณ์ที่อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 28 และอาคาร 32

 

สาขาวิชา

ห้องสอบ

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสัมภาษณ์

ศิลปกรรม

(ออกแบบนิเทศศิลป์)

อาคาร 32 ชั้น 5

1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับการสเก็ตภาพ

2. ผลงาน

3. บัตรประจำตัวสอบ (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

 

ศิลปกรรม

(ออกแบบประยุกต์ศิลป์)

ดนตรีสากล

 

 

สอบข้อเขียน เวลา 09.00-10.00 น.  

และสอบสัมภาษณ์อาคารมานิจชุมสาย

1. อุปกรณ์ดนตรี กีตาร์ไฟฟ้า,กีตาร์เบส,ไม้กลอง,คีย์บอร์ด,สายแจ๊ค,เอฟเฟค ฯลฯ

2. เพลงสำหรับการทดสอบ 1 เพลง

3. แฟ้มสะสมผลงาน

4. วันสอบสัมภาษณ์ช่วงเช้ามีการสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากล เตรียมดินสอ 2 บี

5 สำหรับผู้สอบขับร้องต้องเตรียมBacking Track เพลงที่จะทดสอบ

6.บัตรประจำตัวสอบ (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

นาฏศิลป์และศิลปการแสดง

อาคารมานิจชุมสาย

1.เพลงสำหรับทำการแสดง

2.ผ้าแดง ชุดพละหรือชุดสำหรับแสดง

3. แฟ้มสะสมผลงาน

4. ใบแสดงผลการเรียน

5.บัตรประจำตัวสอบ (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

 

 

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

ห้อง ประขุมอเนกประสงค์ อาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1.บัตรประจำตัวสอบ  (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

2. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

 จำนวน 1 ฉบับ

3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

 

หมายเหตุ : รัฐประศาสนศาสตร์  สอบความรู้ทั่วไป เตรียมดินสอ 2 บี

 

ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

 

รัฐประศาสนศาสตร์

ภาษาไทย

นิติศาสตร์

 

การบริหารและพัฒนาชุมชน

 

 

บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

 

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

ดนตรีไทยศึกษา (คบ.)

อาคาร 32 ชั้น 2

1.บัตรประจำตัวสอบ  (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

2. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

4.เครื่องดนตรีสำหรับปฏิบัติ

 

 

คณะเกษตรและชีวภาพ  สอบสัมภาษณ์ที่อาคารคณะเกษตรและชีวภาพ

 

สาขาวิชา

ห้องสอบ

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสัมภาษณ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

อาคารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1.บัตรประจำตัวสอบ  (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

2. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

 

 

 

วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ

ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ

 

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  สอบสัมภาษณ์ที่อาคารนวัตกรรมการศึกษา (อาคาร 33)

 

สาขาวิชา

ห้องสอบ

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสัมภาษณ์

การแพทย์แผนจีนบัณฑิต

ห้อง 33–704

ชั้น 7 อาคาร 33

1.บัตรประจำตัวสอบ  (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

2. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)