newchandralogo

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และห้องสอบสัมภาษณ์

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท โควตา รอบ 2 ครั้งที่ 1 

ประจำปี 2561

 

สอบสัมภาษณ์ วันที่  9 เมษายน 2561

 

ข้อแนะนำ

  1. เข้าเว็บ http://eadmission.chandra.ac.th/Print/Check.aspx เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบสัมภาษณ์ ใช้คู่กับบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้
  2. กรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่างเพราะแต่ละสาขาอาจมีการสอบข้อเขียนในช่วงเช้า
  3. นักศึกษาควรมาถึงมหาวิทยาลัยก่อน 8.30 น.

 

หมายเหตุ :  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปิดสอน หากมีนักศึกษาผ่านการสอบน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แสดงตามห้องสอบ

 

คณะศึกษาศาสตร์  สอบสัมภาษณ์ที่ อาคาร 4 และโรงยิมพลศึกษา

 

 

ห้องสอบ

สาขาวิชา

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสัมภาษณ์

อาคาร 4

ห้องประชุม

ครูสัมมนา 3 ชั้น3 (มีแก้ไข)

การศึกษาปฐมวัย

 

1.บัตรประจำตัวสอบ  (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

2. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

 

อาคาร 4

ห้องประชุม

ครูสัมมนา 2 ชั้น 2 (มีแก้ไข)

 

 

จิตวิทยา

 

อาคาร 4

ห้องประชุม

ครูสัมมนา 1 ชั้น 1 (มีแก้ไข)

 

เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

 

โรงยิม

พลศึกษา

 

คณะวิทยาศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ที่อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก,อาคาร 6 และอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

ลงทะเบียนเพื่อรายงานตัวเข้าสอบ เวลา 8.00 – 10.30 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 9.00 – 12.00
**ควรรับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนรายงานตัว**

 

ห้องสอบ

สาขาวิชา

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสัมภาษณ์

15 – 0504

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

1.บัตรประจำตัวสอบ  (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

2. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

 

 

หมายเหตุ :  เอกสารทุกอย่างสามารถใช้ ตัวจริง หรือ สำเนาได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 – 1106

เทคโนโลยีสารสนเทศ

15 – 1206

วิทยาการคอมพิวเตอร์

อาคาร 6  ห้อง 621

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ห้องประชุมชั้น 2

 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

วิทยาการสมุนไพรและเครื่องสำอาง

ห้องประชุมชั้น 2    

(ห้อง 2625)

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีการผลิต

ห้องประชุมชั้น 6    

(ห้อง STEM เล็ก)

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

ห้องประชุมชั้น 6    

(ห้อง STEM ใหญ่)

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ห้อง 2672

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)

ฟิสิกส์ (ค.บ.)

ห้องประชุมชั้น 8 

(ห้องใหญ่)

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์การกีฬา

ห้องประชุมชั้น 8

(ห้องเล็ก)

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ (ค.บ.)

ห้อง 2694

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

อาหารและโภชนาการ

 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ สอบสัมภาษณ์ที่อาคาร 9

 

ห้องสอบ

สาขาวิชา

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสัมภาษณ์

ห้อง 914

แขนงการจัดการ

 

1.บัตรประจำตัวสอบ  (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

2. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

 

 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

แขนงการตลาด

บัญชีบัณฑิต

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ห้อง 915

แขนงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่

แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทอล

แขนงการประชาสัมพันธ์และ

การโฆษณา

ห้อง 924/1

แขนงการเงินการธนาคาร

แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สอบสัมภาษณ์ที่อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 28 และอาคาร 32

 

ห้องสอบ

สาขาวิชา

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสัมภาษณ์

อาคาร 32 ชั้น 5

ศิลปกรรม

(ออกแบบนิเทศศิลป์)

1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับการสเก็ตภาพ

2. ผลงาน

3. บัตรประจำตัวสอบ (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

 

ศิลปกรรม

(ออกแบบประยุกต์ศิลป์)

 

 

สอบข้อเขียน เวลา 09.00-10.00 น.  

และสอบสัมภาษณ์

อาคารมานิจชุมสาย

ดนตรีสากล

1. อุปกรณ์ดนตรี กีตาร์ไฟฟ้า,กีตาร์เบส,ไม้กลอง,คีย์บอร์ด,สายแจ๊ค,เอฟเฟค ฯลฯ

2. เพลงสำหรับการทดสอบ 1 เพลง

3. แฟ้มสะสมผลงาน

4. วันสอบสัมภาษณ์ช่วงเช้ามีการสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากล เตรียมดินสอ 2 บี

5 สำหรับผู้สอบขับร้องต้องเตรียมBacking Track เพลงที่จะทดสอบ

6.บัตรประจำตัวสอบ (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

อาคารมานิจชุมสาย

นาฏศิลป์และศิลปการแสดง

1.เพลงสำหรับทำการแสดง

2.ผ้าแดง ชุดพละหรือชุดสำหรับแสดง

3. แฟ้มสะสมผลงาน

4. ใบแสดงผลการเรียน

5.บัตรประจำตัวสอบ (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

 

ห้อง 2811

อาคาร 28

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

 

1.บัตรประจำตัวสอบ  (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

2. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

 

หมายเหตุ : รัฐประศาสนศาสตร์  สอบความรู้ทั่วไป เตรียมดินสอ 2 บี

 

 

 

ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

รัฐประศาสนศาสตร์

 

ภาษาไทย

นิติศาสตร์

 

การบริหารและพัฒนาชุมชน

 

บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

 

นวัตกรรมการจัดการทางวัฒนธรรม

 

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

สอบข้อเขียน เวลา 09.00 - 10.00 น.

ห้องประชุมหงส์พันธุ์และ

สอบสัมภาษณ์

ห้องประชุมอเนกประสงค์ 

อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

1.บัตรประจำตัวสอบ  (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

2. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

 

ภาษาจีน (คบ.)

อาคาร 32 ชั้น 2

ดนตรีไทยศึกษา (คบ.)

1.บัตรประจำตัวสอบ  (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

2. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

4.เครื่องดนตรีสำหรับปฏิบัติ

 

 

คณะเกษตรและชีวภาพ  สอบสัมภาษณ์ที่อาคารคณะเกษตรและชีวภาพ

 

ห้องสอบ

สาขาวิชา

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสัมภาษณ์

อาคารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1.บัตรประจำตัวสอบ  (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

2. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

 

 

 

 

ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ

วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ

 

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  สอบสัมภาษณ์ที่อาคารนวัตกรรมการศึกษา (อาคาร 33)

 

ห้องสอบ

สาขาวิชา

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสัมภาษณ์

ห้อง 33–704

ชั้น 7 อาคาร 33

การแพทย์แผนจีนบัณฑิต

1.บัตรประจำตัวสอบ  (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

2. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

 

 

 

 

 

*** รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบ 2  ครั้งที่ 1 (สำหรับผู้มาสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยและแนะแนวการศึกษา) คลิกที่นี่ ***