newchandralogo

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และห้องสอบสัมภาษณ์

ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา

ประจำปี 2561

 

สอบสัมภาษณ์ วันที่  22 กรกฎาคม  2561

 

ข้อแนะนำ

1.            เข้าเว็บ http://eadmission.chandra.ac.th/Print/Check.aspx เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบสัมภาษณ์ ใช้คู่กับบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้

2.           กรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่างเพราะแต่ละสาขาอาจมีการสอบข้อเขียนในช่วงเช้า

3.           นักศึกษาควรมาถึงมหาวิทยาลัยก่อน 8.30 น.

 

หมายเหตุ :  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปิดสาชาวิชา หากมีนักศึกษาผ่านการสอบน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

 

คณะศึกษาศาสตร์  สอบสัมภาษณ์ที่ อาคาร 4

รายงานตัว 8.30 - 10.00 ที่ สำนักงานคณะ อาคาร 4 ชั้น 1

สอบ 9.00 - 12.00

 

สาขาวิชา

ห้องสอบ

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสัมภาษณ์

 

จิตวิทยา

 

อาคาร 4

ห้องพักสาขาวิชาจิตวิทยา

ชั้น 3

 

1.บัตรประจำตัวสอบ  (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

2. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ลงทะเบียนเพื่อรายงานตัวเข้าสอบ เวลา 8.00 – 10.30 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 9.00 – 12.00
**ควรรับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนรายงานตัว**

สาขาวิชา

ห้องสอบ

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสัมภาษณ์

 

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

เทคโนโลยีการผลิต

 

 

 

 

 

ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3

1.บัตรประจำตัวสอบ  (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

2. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

หมายเหตุ :  เอกสารทุกอย่างสามารถใช้ ตัวจริง หรือ สำเนาได้

 

 

คณะวิทยาการจัดการ สอบสัมภาษณ์ที่ อาคาร 9

 

สาขาวิชา

ห้องสอบ

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสัมภาษณ์

แขนงการจัดการ

 

แขนงการเงินการธนาคาร

 

แขนงการตลาด

 

แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 

แขนงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่

 

การบัญชี

 

 

อาคาร 9

915

 

 

 

1.บัตรประจำตัวสอบ  (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

2. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สอบสัมภาษณ์ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 และอาคารมานิจชุมสาย

สาขาวิชา

ห้องสอบ

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสัมภาษณ์

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

 

รัฐประศาสนศาสตร์

 

นิติศาสตร์

 

ห้องประชุมอเนกประสงค์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1.บัตรประจำตัวสอบ  (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

2. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

 จำนวน 1 ฉบับ

3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

 

หมายเหตุ : รัฐประศาสนศาสตร์  สอบความรู้ทั่วไป เตรียมดินสอ 2 บี

ดนตรีสากล

 

สอบข้อเขียน เวลา 09.00-10.00 น.  

และสอบสัมภาษณ์อาคารมานิจชุมสาย

1. อุปกรณ์ดนตรี กีตาร์ไฟฟ้า,กีตาร์เบส,ไม้กลอง,คีย์บอร์ด,สายแจ๊ค,เอฟเฟค ฯลฯ

2. เพลงสำหรับการทดสอบ 1 เพลง

3. แฟ้มสะสมผลงาน

4. วันสอบสัมภาษณ์ช่วงเช้ามีการสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากล เตรียมดินสอ 2 บี

5 สำหรับผู้สอบขับร้องต้องเตรียมBacking Track เพลงที่จะทดสอบ

6.บัตรประจำตัวสอบ (พิมพ์จากระบบออนไลน์)

 

สาขาที่ไม่สามารถเปิดได้

-      การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

-      อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

 

1.   นักศึกษาสามารถเปลี่ยนสาขาที่สมัครสอบได้โดยติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันสอบสัมภาษณ์

2.   หรือสามารถเขียนคำร้องขอเงินค่าสมัครคืนได้