เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
THAI2203Thai Language for Foreigners
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 ศุกร์08:30-11:302973C30273    
อาจารย์: อาจารย์เอกพล กันทอง
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศศ.บ.601(4)/5 : ภาษาไทย
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-4-26
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071