เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
ENGL3702English for Specific Career Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2562 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  105 จันทร์11:30-14:3015-0701 (ชั้น 7)C24024    
อาจารย์:
สำรองให้:ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศศ.บ.601(4)/13B : ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)24-0-24
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  106 พุธ08:30-11:30MUSIC2C33033    
อาจารย์:
สำรองให้:ดนตรีสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศศ.บ.601(4)/15 : ดนตรีสากล33-0-33
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  107 อังคาร14:30-17:30MUSIC4C34034    
อาจารย์:
สำรองให้:ดนตรีสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศศ.บ.601(4)/15 : ดนตรีสากล34-0-34
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  108 อังคาร08:30-11:30353/1C13013    
อาจารย์:
สำรองให้:นาฏศิลป์และศิลปการแสดง ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศศ.บ.601(4)/16 : นาฏศิลป์และศิลปการแสดง13-0-13
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  109 พฤหัสบดี14:30-17:30352/1C21021    
อาจารย์:
สำรองให้:ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศศ.บ.601(4)/21 : ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว21-0-21
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  110 อังคาร08:30-11:3015-0901 (ชั้น 9)C13013    
อาจารย์:
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศ.บ.601(4)/1 : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ13-0-13
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  111 ศุกร์08:30-11:302984C43043    
อาจารย์:
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม นศ.บ.601(4)/3 : นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่43-0-43
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  112 ศุกร์12:30-15:302984C44044    
อาจารย์:
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม นศ.บ.601(4)/3 : นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่44-0-44
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  113 จันทร์08:30-11:3015-0909 (ชั้น 9)C34034    
อาจารย์:
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม นศ.บ.601(4)/1 : นิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล34-0-34
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  114 อังคาร14:30-17:30951C45045    
อาจารย์:
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม นศ.บ.601(4)/2 : นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา45-0-45
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  115 พฤหัสบดี14:30-17:3015-0604 (ชั้น 6)C37037    
อาจารย์:
สำรองให้:จิตวิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศศ.บ.601(4)/4 : จิตวิทยา37-0-37
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  116 อังคาร08:30-11:302976C40040    
อาจารย์:
สำรองให้:บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม บธ.บ.601(4)/5 : บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์40-0-40
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  117 พฤหัสบดี11:30-14:30374/1C20020    
อาจารย์:
สำรองให้:ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศศ.บ.601(4)/13A : ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)20-0-20
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  118 จันทร์08:30-11:3015-0709 (ชั้น 7)C11011    
อาจารย์:
สำรองให้:บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศศ.บ.601(4)/20 : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์11-0-11
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  119 อังคาร08:30-11:3015-0705 (ชั้น 7)C42042    
อาจารย์:
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม วท.บ.601(4)/6 : วิทยาศาสตร์การกีฬา42-0-42
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  120 พฤหัสบดี08:30-11:302984C42042    
อาจารย์:
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม วท.บ.601(4)/6 : วิทยาศาสตร์การกีฬา42-0-42
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  121 อังคาร11:30-14:30353/1C42042    
อาจารย์:
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศศ.บ.601(4)/6 : ภาษาอังกฤษ42-0-42
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  122 อังคาร14:30-17:30353/1C43043    
อาจารย์:
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศศ.บ.601(4)/6 : ภาษาอังกฤษ43-0-43
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  123 อังคาร13:30-16:30ก6/2C11011    
อาจารย์:
สำรองให้:อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม อส.บ.601(4)/1 : อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม11-0-11
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  124 จันทร์11:30-14:301312C12012    
อาจารย์:
สำรองให้:วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม วท.บ.601(4)/24 : วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ12-0-12
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  125 จันทร์11:30-14:301112C16016    
อาจารย์:
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิต ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม อส.บ.601(4)/2 : เทคโนโลยีการผลิต16-0-16
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  126 พฤหัสบดี08:30-11:301231C505    
อาจารย์:
สำรองให้:การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม วท.บ.601(4)/9 : การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม5-0-5
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  127 ศุกร์11:30-14:3015-0603 (ชั้น 6)C23023    
อาจารย์:
สำรองให้:การบริหารและการพัฒนาชุมชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ศศ.บ.611(4)/18 : การบริหารและการพัฒนาชุมชน23-0-23
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  128 พุธ08:30-11:301212C23023    
อาจารย์:
สำรองให้:เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม วท.บ.611(4)/13 : เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา23-0-23
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  129 จันทร์08:30-11:3015-0704 (ชั้น 7)C29029    
อาจารย์:
สำรองให้:บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม บธ.บ.611(4)/2 : บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร29-0-29
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  130 พฤหัสบดี14:30-17:3015-0908 (ชั้น 9)C51051    
อาจารย์:
สำรองให้:บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม บธ.บ.611(4)/3 : บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด51-0-51
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  131 พฤหัสบดี08:30-11:30952C21021    
อาจารย์:
สำรองให้:บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม บธ.บ.621(4)/5 : บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์21-0-21
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 อังคาร08:30-11:3015-0701 (ชั้น 7)C23023    
อาจารย์:
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม ค.บ.591(5)/5 : การศึกษาปฐมวัย23-0-23
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  102 อังคาร14:30-17:3015-0703 (ชั้น 7)C23023    
อาจารย์:
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม ค.บ.591(5)/5 : การศึกษาปฐมวัย23-0-23
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  103 จันทร์08:30-11:3015-0701 (ชั้น 7)C24024    
อาจารย์:
สำรองให้:พลศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม ค.บ.591(5)/6 : พลศึกษา24-0-24
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  104 จันทร์14:30-17:3015-0701 (ชั้น 7)C25025    
อาจารย์:
สำรองให้:พลศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม ค.บ.591(5)/6 : พลศึกษา25-0-25
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อาทิตย์08:30-11:3015-0703 (ชั้น 7)C60060    
อาจารย์:
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศศ.บ.602(4)/3 : ภาษาอังกฤษ60-0-60
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  202 พฤหัสบดี17:30-20:30ก5/2C60060    
อาจารย์:
สำรองให้:อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม อส.บ.602(4)/1 : อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม60-0-60
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  203 พฤหัสบดี17:30-20:3015-0902 (ชั้น 9)C60060    
อาจารย์:
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิต ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม อส.บ.602(4)/2 : เทคโนโลยีการผลิต60-0-60
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071