เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
ENGL3702English for Specific Career Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2562 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  105 จันทร์11:30-14:3015-0701 (ชั้น 7)C24222    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยจิตร สังข์พานิช
สำรองให้:ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศศ.บ.601(4)/13B : ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)24-6-18
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  106 พุธ08:30-11:30MUSIC2C33330    
อาจารย์: อาจารย์รณชัย นุชจิระสุวรรณ
สำรองให้:ดนตรีสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศศ.บ.601(4)/15 : ดนตรีสากล33-1-32
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  107 อังคาร14:30-17:30MUSIC4C341816    
อาจารย์: อาจารย์รณชัย นุชจิระสุวรรณ
สำรองให้:ดนตรีสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศศ.บ.601(4)/15 : ดนตรีสากล34-5-29
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  108 อังคาร08:30-11:30353/1C13121    
อาจารย์: อาจารย์ขนิษฐา บุตรไชย
สำรองให้:นาฏศิลป์และศิลปการแสดง ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศศ.บ.601(4)/16 : นาฏศิลป์และศิลปการแสดง13-0-13
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  109 พฤหัสบดี14:30-17:30352/1C21192    
อาจารย์: อาจารย์พิรดา อนุเวช
สำรองให้:ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศศ.บ.601(4)/21 : ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว21-5-16
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  110 อังคาร08:30-11:3015-0901 (ชั้น 9)C13130    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยุตม์ วะนา
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศ.บ.601(4)/1 : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ13-1-12
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  111 ศุกร์08:30-11:302984C431528    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ธิอิ่น
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม นศ.บ.601(4)/3 : นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่43-4-39
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  112 ศุกร์12:30-15:302981C61610    
อาจารย์: อาจารย์ทิพย์อนงค์ จินตวิจิต
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม นศ.บ.601(4)/3 : นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่61-60-1
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  113 จันทร์08:30-11:3015-0909 (ชั้น 9)C41410    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ธิอิ่น
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม นศ.บ.601(4)/1 : นิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล41-34-7
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  114 อังคาร14:30-17:30ประชาธิบดีC45441    
อาจารย์: อาจารย์ทิพย์อนงค์ จินตวิจิต
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม นศ.บ.601(4)/2 : นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา45-13-32
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  115 พฤหัสบดี14:30-17:3015-0604 (ชั้น 6)C37361    
อาจารย์: อาจารย์พิมลพรรณ ธรรมวุฒิพิศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิดานันท์ ชำนาญเวช
สำรองให้:จิตวิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศศ.บ.601(4)/4 : จิตวิทยา37-1-36
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  116 อังคาร08:30-11:302976C40400    
อาจารย์: ดร.จิตตานันท์ สิทธิสาร
สำรองให้:บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม บธ.บ.601(4)/5 : บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์40-1-39
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  117 พฤหัสบดี11:30-14:30374/1C20200    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยจิตร สังข์พานิช
สำรองให้:ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศศ.บ.601(4)/13A : ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)20-2-18
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  118 จันทร์08:30-11:3015-0709 (ชั้น 7)C11101    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทินี นิลงาม
สำรองให้:บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศศ.บ.601(4)/20 : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์11-4-7
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  119 อังคาร11:30-14:302976C422913    
อาจารย์: อาจารย์พชร ชินสีห์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม วท.บ.601(4)/6 : วิทยาศาสตร์การกีฬา42-11-31
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  120 อังคาร14:30-17:302976C55541    
อาจารย์: อาจารย์วรเมธ ประจงใจ
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม วท.บ.601(4)/6 : วิทยาศาสตร์การกีฬา55-54-1
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  121 อังคาร11:30-14:30353/1C42402    
อาจารย์: อาจารย์Blessie Dawn Oros Polec-Eo
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศศ.บ.601(4)/6 : ภาษาอังกฤษ42-4-38
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  122 อังคาร14:30-17:30353/1C44440    
อาจารย์: อาจารย์April Nunez Salvador
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศศ.บ.601(4)/6 : ภาษาอังกฤษ44-43-1
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  123 อังคาร13:30-16:30ก6/4C11110    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น
สำรองให้:อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม อส.บ.601(4)/1 : อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม11-2-9
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  124 จันทร์11:30-14:301312C12111    
อาจารย์: อาจารย์จุฬาลักษณ์ ตลับนาค
อาจารย์สัณฐิตา ตังคจิวางกูร
อาจารย์ ดร.นันท์นภัส จิวลวัฒน์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม วท.บ.601(4)/24 : วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ12-0-12
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  125 พฤหัสบดี13:30-16:302638C17170    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรนุช สระแก้ว
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิต ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม อส.บ.601(4)/2 : เทคโนโลยีการผลิต17-16-1
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  126 พฤหัสบดี08:30-11:301231C532    
อาจารย์: อาจารย์ชญานี อ่ำประชา
สำรองให้:การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม วท.บ.601(4)/9 : การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม5-3-2
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  127 ศุกร์11:30-14:3015-0603 (ชั้น 6)C23203    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร ท่าจีน
สำรองให้:การบริหารและการพัฒนาชุมชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ศศ.บ.611(4)/18 : การบริหารและการพัฒนาชุมชน23-1-22
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  128 พุธ08:30-11:301212C23230    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิชาติ เจนจิระปัญญา
สำรองให้:เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม วท.บ.611(4)/13 : เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา23-1-22
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  129 จันทร์08:30-11:3015-0704 (ชั้น 7)C30300    
อาจารย์: ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน
สำรองให้:บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม บธ.บ.611(4)/2 : บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร30-29-1
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  130 พฤหัสบดี14:30-17:3015-0908 (ชั้น 9)C51447    
อาจารย์: ดร.ชลธิชา ทิพย์ประทุม
สำรองให้:บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม บธ.บ.611(4)/3 : บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด51-6-45
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  131 พฤหัสบดี11:30-14:3015-0903 (ชั้น 9)C21210    
อาจารย์: ดร.นภสรณ์ เจริญโพธิ์
สำรองให้:บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม บธ.บ.621(4)/5 : บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์21-2-19
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  140 อังคาร14:30-17:3015-0701 (ชั้น 7)C440    
อาจารย์: ดร.ชลธิชา ทิพย์ประทุม
สำรองให้:บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม บธ.บ.591(4)/1 : บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ4-3-1
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 พฤหัสบดี08:30-11:3034-401C23230    
อาจารย์: อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร
อาจารย์ศรินญา พุทธบริวาร
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม ค.บ.591(5)/5 : การศึกษาปฐมวัย23-7-16
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  102 พฤหัสบดี14:30-17:3034-401C23230    
อาจารย์: อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร
อาจารย์ศรินญา พุทธบริวาร
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม ค.บ.591(5)/5 : การศึกษาปฐมวัย23-2-21
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  103 จันทร์08:30-11:3034-803(พละ)C24231    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร .วาสนา คุณาอภิสิทธิ์
อาจารย์ผกาวดี ไวกสิกรรม
สำรองให้:พลศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม ค.บ.591(5)/6 : พลศึกษา24-8-16
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  104 จันทร์14:30-17:3015-0701 (ชั้น 7)C25241    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร .วาสนา คุณาอภิสิทธิ์
อาจารย์ผกาวดี ไวกสิกรรม
สำรองให้:พลศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม ค.บ.591(5)/6 : พลศึกษา25-0-25
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อาทิตย์08:30-11:3015-0703 (ชั้น 7)C10100    
อาจารย์: อาจารย์บัณฑวรรณ สุกรรณ์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศศ.บ.602(4)/3 : ภาษาอังกฤษ10-0-10
สอบกลางภาค: 1 มี.ค. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 14 พ.ค. 2563 เวลา 17:30 - 19:30 -
หมายเหตุ ::
  202 พฤหัสบดี17:30-20:30ก5/2C761    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น
สำรองให้:อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม อส.บ.602(4)/1 : อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม7-0-7
สอบกลางภาค: 1 มี.ค. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 14 พ.ค. 2563 เวลา 17:30 - 19:30 -
หมายเหตุ ::
  203 พฤหัสบดี17:30-20:302633C26233    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรนุช สระแก้ว
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิต ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม อส.บ.602(4)/2 : เทคโนโลยีการผลิต26-11-15
สอบกลางภาค: 1 มี.ค. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 -
สอบปลายภาค: 14 พ.ค. 2563 เวลา 17:30 - 19:30 -
หมายเหตุ ::
  240 อังคาร17:30-20:30362/1(ห้องพักอ.รปศ)C220    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ ธรรมรัตน์
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
 จันทรเกษม-ชัยนาท
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  751 พฤหัสบดี08:30-11:30232(ชน)C601149    
อาจารย์: ดร.สุภานี นวกุล
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม รป.บ.601(4)/71 : รัฐประศาสนศาสตร์60-11-49
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  701 ไม่มีข้อมูล/หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ กลับไปกรอกใหม่601545    
อาจารย์: ดร.สุภานี นวกุล
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม รป.บ.602(4)/71 : รัฐประศาสนศาสตร์60-14-46
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071