เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
ENGL3702English for Specific Career Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 3 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อาทิตย์14:30-17:3015-1004 (ชั้น 10)C60852    
  อาทิตย์17:30-20:3015-0905 (ชั้น 9)C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิดานันท์ ชำนาญเวช
อาจารย์ภาคภูมิ เดชะอนันต์วงศ์
สำรองให้:จิตวิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม ศศ.บ.592(4)/7 : จิตวิทยา60-0-60
สอบปลายภาค: 21 ก.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 -
หมายเหตุ ::
  202 จันทร์17:30-20:30MUSIC1C601347    
  อังคาร17:30-20:30MUSIC1C      
อาจารย์: อาจารย์รณชัย นุชจิระสุวรรณ
สำรองให้:ดนตรีสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม ศศ.บ.592(4)/4 : ดนตรีสากล60-0-60
สอบปลายภาค: 21 ก.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 -
หมายเหตุ ::
  203 อาทิตย์14:30-17:3015-0607 (ชั้น 6)C60456    
  พฤหัสบดี17:30-20:3015-0704 (ชั้น 7)C      
อาจารย์: อาจารย์โอฬาร สว่างนุวัตรกุล
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม รป.บ.592(4)/1 : รัฐประศาสนศาสตร์60-0-60
สอบปลายภาค: 21 ก.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 -
หมายเหตุ ::
  204 อาทิตย์15:30-18:30ก5/3C60753    
  อาทิตย์18:30-21:30ก5/3C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น
สำรองให้:อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม อส.บ.602(4)/1 : อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม60-0-60
สอบปลายภาค: 21 ก.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 -
หมายเหตุ ::
  205 จันทร์17:30-20:3015-0606 (ชั้น 6)C601347    
  พฤหัสบดี17:30-20:3015-0605 (ชั้น 6)C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิจิตร จารุโณประถัมภ์
สำรองให้:บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม บธ.บ.602(4)/6 : บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ60-0-60
สอบปลายภาค: 21 ก.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 -
หมายเหตุ ::
  206 พฤหัสบดี17:30-20:3015-0707 (ชั้น 7)C602238    
  อาทิตย์14:30-17:3015-0705 (ชั้น 7)C      
อาจารย์: ดร.กรธวัฒน์ สกลคฤหเดช
สำรองให้:บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม บธ.บ.602(4)/1 : บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ60-0-60
สอบปลายภาค: 21 ก.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 -
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071