เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
GELE1002English for Work
ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
คณะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 3 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อาทิตย์08:30-11:3015-0907 (ชั้น 9)C80764    
  อาทิตย์11:30-14:3015-0907 (ชั้น 9)C      
อาจารย์: อาจารย์ชาวัลย์ เจริญพันธ์
สำรองให้: ทุกชั้นปี80-56-24
สอบปลายภาค: 21 ก.ค. 2562 เวลา 14:40 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
 จันทรเกษม-ชัยนาท
  701 ไม่มีข้อมูล/หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ กลับไปกรอกใหม่601644    
อาจารย์: อาจารย์ปัตถนะ สิงห์ซอม
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม รป.บ.592(4)/71 : รัฐประศาสนศาสตร์
ทุกชั้นปี
60-0-60
60-16-44
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071