เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
GELE1002English for Work
ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
คณะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 จันทร์08:30-11:302992C1311310    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศสุดา เดชะคำภู
สำรองให้: ปี 2 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
120-0-120
120-12-108
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2561 เวลา 09:40 - 11:10 -
หมายเหตุ ::
  102 อังคาร14:30-17:302852C1301291    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศสุดา เดชะคำภู
สำรองให้: ปี 2 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
120-0-120
120-11-109
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2561 เวลา 09:40 - 11:10 -
หมายเหตุ ::
  103 พฤหัสบดี08:30-11:302862C1301300    
อาจารย์: อาจารย์จุ๋มจิ๋ม โง้วอนันต์ชัย
สำรองให้: ปี 2 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
120-0-120
120-11-109
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2561 เวลา 09:40 - 11:10 -
หมายเหตุ ::
  104 ศุกร์08:30-11:302862C1291272    
อาจารย์: อาจารย์ชาวัลย์ เจริญพันธ์
สำรองให้: ปี 2 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
120-0-120
120-10-110
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2561 เวลา 09:40 - 11:10 -
หมายเหตุ ::
  105 ศุกร์11:30-14:302862C1301300    
อาจารย์: อาจารย์ชาวัลย์ เจริญพันธ์
สำรองให้: ปี 2 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
120-0-120
120-12-108
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2561 เวลา 09:40 - 11:10 -
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 พฤหัสบดี17:30-20:302992C12010614    
อาจารย์: อาจารย์ชาวัลย์ เจริญพันธ์
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-106-14
สอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 18:40 - 20:10 -
หมายเหตุ ::
  202 อังคาร17:30-20:3015-0607 (ชั้น 6)C1207743    
อาจารย์: อาจารย์ชาวัลย์ เจริญพันธ์
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-77-43
สอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 18:40 - 20:10 -
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071