เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
GELE1001English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คณะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 จันทร์11:30-14:302861C1331330    
อาจารย์: อาจารย์โอฬาร สว่างนุวัตรกุล
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-9-111
สอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 -
หมายเหตุ ::
  102 จันทร์14:30-17:302861C1301291    
อาจารย์: อาจารย์โอฬาร สว่างนุวัตรกุล
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-31-89
สอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 -
หมายเหตุ ::
  103 อังคาร11:30-14:302851C1221220    
อาจารย์: อาจารย์ปัตถนะ สิงห์ซอม
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-45-75
สอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 -
หมายเหตุ ::
  104 อังคาร14:30-17:302851C1291290    
อาจารย์: อาจารย์ปัตถนะ สิงห์ซอม
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-19-101
สอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 -
หมายเหตุ ::
  105 พุธ08:30-11:302852C1321320    
อาจารย์: อาจารย์พรนภัส ทับทิมอ่อน
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-4-116
สอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 -
หมายเหตุ ::
  106 พฤหัสบดี08:30-11:302861C1291290    
อาจารย์: อาจารย์ศุทธินี พัวพรพงษ์
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-6-114
สอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 -
หมายเหตุ ::
  107 พฤหัสบดี14:30-17:302872C1301291    
อาจารย์: อาจารย์ศุทธินี พัวพรพงษ์
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-2-118
สอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 -
หมายเหตุ ::
  108 ศุกร์11:30-14:3015-0607 (ชั้น 6)C1241240    
อาจารย์: อาจารย์บัณฑวรรณ สุกรรณ์
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-22-98
สอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 -
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 จันทร์17:30-20:3015-0607 (ชั้น 6)C1207248    
อาจารย์: อาจารย์กาณฑ์ พัวพงศธร
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-72-48
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2561 เวลา 18:40 - 20:10 -
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071