เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
MULT1105Programming and Algorithm for Multimedia
การโปรแกรมสำหรับมัลติมีเดีย
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2560 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  121 อังคาร08:30-12:3015-0505 (ชั้น 5)C25187    
อาจารย์: ดร.ไพโรจน์ สมุทรักษ์
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม วท.บ.601(4)/21 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ทุกชั้นปี
25-0-25
25-1-24
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2561 เวลา 09:40 - 11:10 -
หมายเหตุ ::
  122 อังคาร13:30-17:3015-0505 (ชั้น 5)C25250    
อาจารย์: ดร.ไพโรจน์ สมุทรักษ์
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม วท.บ.601(4)/21 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ทุกชั้นปี
25-0-25
25-11-14
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2561 เวลา 09:40 - 11:10 -
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071